Upis

Kandidati prilikom upisa na I godinu master akademskih studija podnose sledeća dokumenta:

  • Prijavu
  • diplomu o završenim studijama prava (ukoliko se upisuju master akademske studije prava)
  • diplomu o završenim studijama politikologije/prava/ ekonomije/sociologije/filozofije/psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka. (ukoliko se upisuju master akademske studije politikologije)
  • izvod iz matične knjige rođenih

Kandidati prilikom upisa na I godinu osnovnih akademskih studija podnose sledeća dokumenta:

  • Overene fotokopije svedočanstva sva četiri (tri) razreda srednje škole
  • Overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih (da nije stariji od 3 godine)
  • Dokaz o uplati upisnine ( 5.000 din.)
  • Dokaz o uplati prve rate školarine
  • Dve slike veličine 3.5 cm x 4.5cm

Upis nove akademske godine

Svi studenti koji zaključno sa septembarskim ispitnim rokom polože ispite sa godine koju studiraju sa rezultatom od najmanje 37 ESPB imaju pravo da upišu narednu godinu studija, nezavisno od toga da li su im preostali nepoloženi predmeti sa iste ili različitih godina studija.

Upis nepoloženih predmeta

Pri upisu naredne godine studija studenti ponovo upisuju i sve predmete koje nisu položili, nezavisno od toga da li se oni nalaze na istoj ili različitim godinama studija.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3