logo fepps

Strana pravna terminologija

Predavač: Prof. dr Mirko Kulić

Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta: Objasniti osnovna načela upotrebe stručnog jezika prava, sa posebnim naglaskom na zakonitosti upotrebe stranih reči i izraza, analiza pojave internacionalizacije jezika prava;
Omogućiti studentima stvaranje neophodnih teorijskih i praktičnih predznanja u domenu korišćenja strane pravne terminologije s osvrtom na međunarodnu, posebno englesku pravnu terminologiju i komunikaciju;
Integrisati znanja iz opšte lingvističke edukacije sa osnovnim poznavanjem stranih opštih i pravnih jezika, prvenstveno latinskog i engleskog, kao kamena temeljaca klasičnih i modernih pravnih znanja.

Ishod predmeta: Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu razumevanja jezičkih pravila izražavanja pravnih sadržaja uz upotrebu internacionalne pravne terminologije, opravdanost i nedopustivost upotrebe internacionalizama, posebno anglicizama i latinizama;
Razvijanje veština kao što su pojmovno i terminološko tumačenje pravnih tekstova sa naglašenim elementima strane pravne terminologije, formulisanje pravnih napisa uz upotrebu stranih stručnih reči i bez korišćenja istih, ugradnja rezultata pokreta neologije u srpskom jeziku i drugim južnoslovenskim jezicima u konkretne pravne sadržaje;
Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, samostalno sastavljanje, prevođenje i interpretacija pravnih tekstova.