logo fepps

Teorija i praksa kodifikacije

Predavač: 
Status predmeta: Izborni predmet izbornog modula I (Stvaranje i primena prava)
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta:

  • objasniti pojam i osnovne principe kodifikacije, sistematizacije osnovnih pravnih propisa u pojedinim domenima prava, njihovu katagorizaciju, instrumente i metode,
  • omogućiti studentima stvaranje neophodnoh teorijskih i praktičnih predznanja u domenu metoda pripremanja kodeksa i svih normativnih akata, upoznavanje sa pravilima stvaranja i redigovanja pravnih akata i normi, 
  • integrisati znanja iz opšte kodifikatorske i lingvističke edukacije sa procedurom stvaranja prava, pravnog normiranja.  

Ishod predmeta:

  • sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu praćenja, razumevanja i praktične osposobljenosti u kodifikaciji i pripremanju svih normativnih akata,
  • razvijanje veština kao što su pojmovno i terminološko tumačenje tekstova zakonika, zakona, normativnih akata, praktična primena metoda pisanja i redigovanja propisa, 
  • razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, samostalno formulisanje, lektorisanje, redakcija i interpretacija pravnih tekstova.