logo fepps

Jezik prava

Predavač: Prof. dr Mirko Kulić
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Objasniti osnovne principe interdiscipline stručnog jezika prava, njegove instrumente: stručne reči i izraze, metode njihove upotrebe,   
omogućiti studentima stvaranje neophodnih teorijskih i praktičnih predznanja u domenu korišćenja stručnog jezika, upoznavanje sa jezičkim pravilima formulisanja pravnih tekstova, integrisati znanja iz opšte lingvističke edukacije sa procedurom stvaranja pravnih tekstova   
Ishod predmeta: Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu razumevanja jezičkih pravila izražavanja pravnih sadržaja, osim teorijskih znanja stiču se i veštine praktične izvedbe, formulisanja pravnih tekstova na nivou akata, napisa i druge pravne literature,  
razvijanje veština kao što su pojmovno i terminološko tumačenje tekstova normativnih akata, praktična primena metoda pisanja, lektorisanja i redigovanja pravnih propisa,
razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, samostalno sastavljanje, prevođenje i interpretacija pravnih tekstova.