logo fepps

Pravo konkurencije EU

  • Studijski program: Osnovne akademske studije prava
  • Naziv predmeta: Pravo konkurencije Evropske unije
  • Nastavnik/nastavnici: Prof. dr Jelena Šogorov Vučković
  • Status predmeta: Obavezan predmet izbornog modula II (Pravo Evropske unije)
  • Broj ESPB: 7
  • Uslov: nema

Cilj predmeta

Objasniti studentima ulogu politike i prava konkurencije u državama sa tržišnim sistemom privređivanja i, posebno, za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije.

Objasniti značaj donošenja i efektivne primene propisa iz oblasti zaštite konkurencije u državama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Osposobljavanje studenata da prepoznaju ponašanja tržišnih učesnika koji, u skladu sa propisima Evropske unije, predstavljaju povrede konkurencije.


Ishod predmeta

Sticanje osnovnih znanja o savremenim teorijskim pravcima koji analiziraju i objašnjavaju zakonitosti funkcionisanja tržišta.

Sticanje znanja o načinima uticaja države na pravilno odvijanje tržišne utakmice, primenom normi iz domena zaštite tržišne utakmice i kontrole državne pomoći.

Sticanje znanja o osnovnim kategorijama povreda prava konkurencije u pravu EU, zloupotrebi dominantnog položaja, sporazumima kojima se sprečava, ograničava ili narušava konkurencija i koncentracijama kojima se stiče, odnosno ojačava dominantan položaj na tržištu i načinu njihovog regulisanja u primarnim i sekundarnim izvorima prava EU, praksi Evropske komisije i Suda pravde.


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava (predavanja) obuhvata tematske celine kao što su:

1. Uloga i ciljevi politike i prava konkurencije, 2. Savremeni teorijski pravci u oblasti mikroekonomije, 3. Razlozi ograničavanja tržišne moći 4. Pojam, predmet i izvori prava konkurencije EU, 5. Relevantno tržište – geografsko, stvarno i vremensko, 6. Pravno regulisanje iskorišćavanja tržišne moći, 7. Pravno regulisanje iskorišćavanja kolektivne tržišne moći, 7. Dominantan položaj, 8. Zloupotreba dominantnog položaja, 9. Sporazumi kojima se ograničava, sprečava ili narušava konkurencija, 10. Izuzeće sporazuma po vrstama i pojedinačno izuzeće, 11. Kontrola koncentracije preduzeća, 12. Pravno delovanje na tržišnu strukturu, 13. Mere dekoncentracije, 14. Mere kontrole koncentracija preduzeća, 15. Sankcije za povrede prava konkurencije i mere koje mogu izreći organi nadležni za zaštitu konkurencije

Praktična nastava obuhvata obuku studenata za saznavanje i primenu normi prava konkurencije EU, analizu slučajeva iz prakse Evropske komisije i Suda pravde, itd.


Literatura

Osnovna:

Marković-Bajalović Dijana, Pravo konkurencije EU – Opšta pitanja i antitrust, Sarajevo, 2016.

Dopunska:

Begović B; Pavić V; Popović D, Uvod u pravo konkurencije, Beograd, 2019.

Marković-Bajalović, Dijana, Pojam sporazuma u pravu konkurencije, Pravo i privreda, br. 7-9/2018, s. 136-154

Marković-Bajalović Dijana, Vertikalna ograničenja konkurencije u teoriji i sudskoj praksi SAD, Strani pravni život, br. 2/2018, str. 29-48

Marković-Bajalović Dijana, Zaštita konkurencije u svetlu Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Pravo i privreda, br. 7-9/2019, s. 200-218


Broj časova aktivne nastave:

(3+2) х 15 = 75

Teorijska nastava:

3 х 15 = 45

Praktična nastava:

2 х 15 = 30


Metode izvođenja nastave

Predavanja, vežbe, konsultacije, seminarski radovi, eseji, usmeno prezentiranje, analiza predmeta iz prakse Komisije EU i Komisije za zaštitu konkurencije RS i sudske prakse.


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)


Predispitne obaveze

poena

Aktivnost u toku predavanja

20

Praktična nastava

5

Kolokvijum(i)

15

Seminarski rad(ovi)

10

Završni ispit

poena

Pismeni ispit

-

Usmeni ispit

50