logo fepps

Poresko pravo EU

Predavač:  Prof. dr Anka Bulatović (e-mail: )

Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Upoznavanje sa harmonizovanim poreskim pravom EU, načinima i metodima harmonizacije i unifikacije i procesima ujednačavanja nacionalnih poreskih sistema na osnovama harmonizacijedržava članica.

Ishod predmeta:
Student će steći produbljena znanja o poreskom pravu EU kao i o postupcima i metodima njegovog stvaranja. Na osnovu toga će steći neophodna znanja za razmevanje procesa harmonizaciji srpskog prava sa poreskim pravom EU, za praćenje daljeg razvoja prava EU, kao i sposobnosti za praktičnu primenu unifikovanih i harmonizovanih pravnih normi.

Preuzmite: