logo fepps

Ekonomska politika sa ekonomskom politikom EU

Predavač: Prof. dr Anka Bulatović (e-mail: )

Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta: Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim znanjima iz oblasti ekonomske politike. Pored razvijanja teorijskih znanja kurs ima za cilj da upozna studente sa zajedničkim sektorskim politikama i programima EU.
Ishod predmeta: Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije: temeljno poznavanje teorijskih osnova ekonomske politike, razumevanje privrednog sistema i ekonomske politike R.Srbije, sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz opšte ekonomske politike sa sektorskim politikama, odnosno sposobnost sagledavanja međusobnog uticaja  nacionalne ekonomske politike i globalnog okruženja, posebno evropske ekonomske integracije, sposobnost praćenja i primene promena i novina iz ove oblasti.