logo fepps

Budžetska i monetarna politika EU

Predavač: Prof. dr Anka bulatović (e-mail: )
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama makroekonomije i dosadašnjom praksom u upravljanju državnim, javnim i monetarnim politikama na nacionalnom i nadnacionalnom nivou.
Ishod predmeta: Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije: temeljno poznavanje i razumevanje makroekonomske teorije i politike, sposobnost sagledavanja uticaja makroekonomske politike na makroekonomska i mikroekonomska kretanja, sposobnost praćenja promena u monetarnoj i fiskalnoj politici i njihovog uticaja na budući razvoj privrede kao celine i pojedinih privrednih grana.

Preuzmite: