logo fepps

Kriminologija sa penologijom

Studijski program: Osnovne akademske studije prava

Naziv predmeta: Kriminologija sa penologijom

Nastavnik: Prof. dr Ljubiša Zdravković

Status predmeta: Obavezan predmet Izbornog modula I (Pravosudni modul)

Broj ESPB: 7

Uslov: Nema

Cilj predmeta

Omogućiti studentima upoznavanje sa važnim temama iz kriminologije. Objasniti fenomenološke i etiološke karakteristike kriminaliteta kao negativne masovne, društvene pojave i pojedinačnog ponašanja.

Objasniti pojam, predmet, podelu i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka, teorijske osnove izučavanja kriminaliteta, kriminogene faktore i pojavne oblike kriminaliteta.

Objasniti značaj izučavanja kriminaliteta, uticaj društvenih promena na njegovu pojavu.

Integrisati kriminološka sa sociološkim, krivičnopravnim i procesnopravnim saznanjima, uz naglašavanje zajedničkih elemenata kriminalne politike, faktora suzbijanja kriminaliteta i položaja žrtve.

Ishod predmeta

Sticanje osnovnih znanja i kompetencija neophodnih za razumevanje uzroka nastanka kriminaliteta, njegovih pojavnih oblika i posledica koje se ispoljavaju na žrtvama. Razvijanje veština kao što su: razumevanje faktora nastanka kriminaliteta uopšte; prepoznavanje pojavnih oblika kriminaliteta, faktora koji pogoduju njihovoj pojavi, sagledavanje profila kriminalne ličnosti; razumevanje povratnog uticaja kriminala na porast kriminaliteta; razumevanje položaja žrtve kriminaliteta. Razvijanje sposobnosti timskog i individualnog rada u korišćenju, tumačenju i stvaranju baza podataka iz oblasti kriminaliteta, te korišćenja metoda i tehnika saznavanja kriminalnog ponašanja kao pojedinačne pojave.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava se odvija u okvirima tematskih celina: 1. Pojam, predmet, podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka 2. Metode i tehnike istraživanja u kriminologiji 3. Teorije zločina 4. Kriminogeni faktori – faktori ličnosti 5. Kriminogeni faktori - socijalni faktori 6. Uvod u fenomenologiju kriminaliteta 7. Kriminalitet nasilja – krvni i seksualni delikti 8. Kriminalitet nasilja – nasilje u porodici 9. Politički kriminalitet i zločini u oružanim sukobima 10. Imovinski delikti 11. Organizovani kriminalitet 12. Kompjuterski kriminalitet i saobraćajna delinkvencija 13. Maloletnička delinkvencija i vršnjačko nasilje 14. Recidivizam i restorativna pravda 15. Viktimološki pristup objašnjenju kriminaliteta.

Praktična nastava obuhvata detaljniju razradu pojedinih tematskih celina, uz prikaz primera iz prakse, te pripremu studenata za kolokvijume i ispit.

Literatura

Obavezna:

1. Dr Vesna Nikolić-Ristanović i dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, Kriminologija, IGP „Prometej“ Beograd, 2018.

2. Milo Bošković i Miloš Marković, Kriminologija sa elementima viktimologije, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, 2015.

Dopunska:

1. Đorđe Ignjatović, Kriminologija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015, ili novije izdanje.

2. Prof. dr Milan Milutinović, Kriminologija, Savremena administracija, Beograd, bilo koje izdanje.

3. Đorđe Ignjatović, Teorije u kriminologiji (Deo III – Izbor tekstova), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009, ili novije izdanje.

4. Dr Zorica Mršević, Nasilje i mi – ka društvu bez nasilja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2014.

Broj časova aktivne nastave:

(3+2) х 15 = 75

Teorijska nastava:

3 х 15 = 45

Praktična nastava:

2 х 15 = 30

Metode izvođenja nastave:

Predavanja, vežbe, prezentacije seminarskih radova, prezentacije grupnih radova, konsultacije, interaktivna nastava, harvardski (diskusioni) metod.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

Aktivnost u toku predavanja

20

Pismeni ispit

-

Praktična nastava

5

Usmeni ispit

50

Kolokvijumi

15

 

 

Seminarski rad(ovi)

10