logo fepps

Javno beležničko pravo

Predavač: Prof. dr Saša Perišić (e-mail: )
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta:
Omogućiti diplomiranim pravnicima da se upoznaju sa institutom javnog beležništva koji uskoro treba da bude uveden i u naš pravni sistem;
Integrisati znanja onih disciplina koje su neposredno vezane za javnobeležničku praksu (građansko pravo, obligaciono pravo, nasledno pravo, porodično pravo, građansko procesno pravo, trgovinsko pravo);
Pripremiti zainteresovane kandidate za javnobeležničku praksu.
Ishod predmeta:
Razumevanje značaja javnog beležništva kao preventivne jurisdikcije;
Uočavanje značaja prethodnih i blagovremenih priprema za javnobeležničku praksu;
Razvijanje sposobnosti za novi oblik prakse u domenu pravnih (slobodnih) profesija.

Preuzmite: