OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA traju četiri godine (osam semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 240 ESPB bodova. Studenti koje uspešno završe ove studije stiču diplomu visoke stručne spreme i  zvanje „diplomirani pravnik“. 

PRVA  GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.ZP01Teorija države i pravaI 5+2 (105) 9
2.ZP02Uvod u pravni i politički sistem EUII 5+2 (105) 9
3.ZP03Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracijaI5+0 (75) 7
4.ZP04Ustavno pravo sa ustavnim pravom EUII 6+2 (120) 9
5. OPR01    Rimsko pravoI 3+0 (45) 8
6.ZP05Sociologija  
I3+2 (75)7
7.ZP06Osnovi Ekonomije       
II  3+2 (75)6
8. Jedan izborni predmet sa liste   
8.1

ZP07

Engleski jezik I I,II2+0 (60)  5
8.2ZP08Nemački jezik I    
I,II2+0 (60)5
Ukupno časova aktivne nastave    22/22 
Ukupno ESPB    60

DRUGA GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.OPR02   Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo  
III 3+2 (75) 8
2.OPR03     Upravno pravo sa upravnim pravom EU     
  IV  6+3 (135)   11
3.OPR04   Krivično pravo        
  III  6+2 (120)  10
4.OPR05    Radno pravo sa radnim pravom EU      
III3+2 (75 )   8
5.OPR06    Porodično i Nasledno pravo
IV3+3 ( 90 )   8
6. Jedan izborni predmet sa liste
   
6.1.ZP09Engleski jezik II
III,IV2 x 2+0 (60)
6.2.  

ZP10

Nemački jezik IIIII,IV  2 x 2+0 (60)
7. Dva izborna predmeta sa liste   
7.1. IPR01  Socijalno pravo     
III3+0 (45)5
7.2.ZP11    Studije roda   
IV3+0 (45) 5
7.3. IPR02  Međunarodno radno pravo        
  III  3+0 (45)   5
7.4. ZP12  Politički sistem Republike Srbije      
 IV 3+0 (45)5
Ukupno časova aktivne nastave    23/20 
Ukupno ESPB    60

TREĆA GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.ZP13Međunarodno javno pravo  

V3+2 7
2.OPR07Privredno pravo   VI 6+2 (120)9
3. OPR08Građansko procesno pravo       VI 6+2 (120)9
4.OPR09Krivično procesno pravo      VI 3+2 (75 ) 6
5.ZP14Javne finansije i finansijsko pravo EU       VI3+0 (45)5
6.OPR1Obligaciono pravo  VI5+2 (105)9
7. Jedan izborni predmet sa liste        
7.1.    

ZP15

Engleski jezik III     V,VI 2 x 2+0 (60)5
7.2.    ZP16  Nemački jezik III   V,VI  2 x 2+0 (60)5
8. Dva izborna predmeta sa liste    
8.1.IPR03Diplomatsko i konzularno pravo         VI3+0 (45)5
8.2.  IPR04 Pravo osiguranja    VI 3+0 (45)5
8.3. IPR05Bankarsko i berzansko pravo   V3+0 (45) 5
8.4. ZP17Ekološko pravo        V3+0 (45)5
Ukupno časova aktivne nastave    25/21     
Ukupno ESPB    60

ČETVRTA GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.OPR11Međunarodno privatno pravoVII3+2 (75) 9
2.OPR12  Međunarodno privredno pravo
VIII3+2 (75)9
3.    Jedan izborni predmet sa liste  
   
3.1ZP18Javna uprava   
VII4+2 (90)9
3.2ZP19
Uporedni politički sistem sa političkim sistemom EU 
VIII4+2 (90) 9
4. Strani jezik IV
   
4.1. IPR06Engleski jezik IV
VII, VIII2 x 2+0 (60) 5 
4.2. IPR07Nemački jezik IV
VII, VIII2 x 2+0 (60)
5. Izborni modul I (Pravosudni modul)   
5.1.  
OPR13Kriminologija sa penologijom     VIII3+2 (75) 7
5.2. 
OPR14
 Pravo privrednih prestupa i prekršaja         VIII 3+2 (75) 7
5.3.OPR15   Pravna klinika           VIII3+2 (75)7
5.4. 
  Jedan izborni predmet sa liste            
   
5.4.1. ZP20 Ljudska prava      
  VII    3+2 (75)    7  
5.4.2.   IPR08    Javno beležničko pravo     
  VII     3+2 (75)    7  
6.     Izborni modul II (Pravo Evropske unije)   
6.1. OPR16     Pravo konkurencije EU           VIII3+2 (75)7
6.2.OPR17     Pravo trgovačkih društava EU
VIII3+2 (75)  7  
6.3.OPR18     Poresko pravo EU   VII3+2 (75) 7
6.4.    
    Jedan izborni predmet sa liste    
   
6.4.1.ZP21      Ekonomska politika sa ekonomskom politikom EU        VIII3+2 (75)    7
6.4.2.  ZP22       Budžetska i monetarna politika EU  
VII   3+2 (75)     7  
Ukupno časova aktivne nastave        20/ 20 (300/300) 
Ukupno ESPB    60


MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRAVA predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena  znanja i  veštine. Studije traju jednu godinu (60 ESPB), odnosno dva semestra. Završetkom master akademskih studija prava student stiče zvanje „master pravnik“.

 

PRVA GODINA (MASTER) PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.ZMP1Metodologija naučnoistraživačkog rada       I4+3 (105)10
2.ZMP2 Teorijske osnove izrade master radaII5+3 (120)7
3.     Izborni modul I (Stvaranje i primena prava)   
3.1. ZMP3Parlamentarizam i parlamentarno pravo II5+3 (120)7
3.2. OMPR1Pisanje pravnih akata i nomotehnika     I3+2 (75)7
3.3.OMPR2Strana pravna terminologija I 3+0 (45)
3.4.  

 

Jedan izborni predmet sa liste   
3.4.1.   IMPR1 Jezik pravaI3+2 (75)7
3.4.2.IMPR2 Teorija i praksa kodifikacije      I3+2 (75) 7
 4.  Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava)   
4.1.ZMP4Teorija i praksa regionalizma II3+2 (75)7
4.2.ZMP5Lokalna samoupravaII3+2 (75)7
4.3.ZMP6 Javna administracija u decentralizovanim državamaI3+3 (90) 
4.4. Jedan izborni predmet sa liste   
4.4.1ZMP7Lokalna samouprava u SrbijiI3+2 (75)7
4.4.2ZMP8Politika regionalonog razvoja u EUI3+2 (75)7
5. Strani jezik   
5.1.ZMP9Engleski jezik II,II2 x 2+0 (30)5
5.2.ZMP10Nemački jezik I
I,II2 x 2+0 (30)5
6.ZMP11Master radII 10
Ukupno časova aktivne nastave    Modul I
22/18 (330/270) 
 
Ukupno ESPB 60

 


DOKTORSKE DISERTACIJE

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3