logo fepps

III godina Prava

Privredno pravo

Predavač: Prof. dr Branislav Malagurski (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa znanjima neophodnim za razumevanje osnovnih načela domaćeg privrednog prava i privrednog prava Evropske unije, naročito pravila i propisa koja se primenjuju u svakodnevnom poslovno-pravnom životu. Kurs ima za cilj da upozna studente sa teorijskom i praktičnom materijom koja se veže za pravo privrednih društava i za dinamički deo privrednog prava, tj. za ugovore poslovnog prava i za bankarske poslove i hartije od vrednosti.

Ishod predmeta:
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: temeljno poznavanje i razumevanje institucija poslovnog prava u Srbiji i u zemljama Evropske unije. Takođe, stiče sposobnost temeljnog razumevanja funkcionisanja unutrašnjet tržišta EU, sa svim implikacija koje ono ima na delatnost privrednih subjekata, kako članica EU, tako i zemalja-kandidata i trećih država. Naravno, pošto je akcenat predmeta na domaćem pravu, ovo razumevanje pravnih istitucija (privrednog prava) EU se stiče prvenstveno preko izučavanja domaćih institucija, što daje mogućnost studentima da nakon završetka ovog kursa, tj. svojih studija razumeju i u praksi primenjuju propise koji se vežu za privredno pravo.

Preuzmite:

 

Pravo osiguranja

Predavač: Prof. dr Branislav Malagurski (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Upoznavanje sa osnovnim institutima prava osiguranja na osnovu prikaza njihovog istorijskog razvoja sa posebnim naglaskom na savremeno evropsko pravo osiguranja

Ishod predmeta:
Ovladavanje teorijskim i praktičnim aspektima prava osiguranja kao izuzetno važne i slojevite oblasti prava.

Preuzmite:Obligaciono pravo

Predavač: Prof. dr Ilija Babić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 9

Uslov:nema
Cilj predmeta: Sticanje znanja o institutima opšteg i posebnog dela obligacionog prava. Studenti će se upoznati sa važećim izvorima obligacionog prava, pravnom naukom i praksom u ovoj grani prava kao i  sa rešenjima uporednog obligacionog prava (prvenstveno sa komunitarnim obligacionim pravom Evropske unije i unutrašnjim pravom članica Evropske unije).

Ishod predmeta:
U okvirima ovog predmeta studenti će steći znanja i sposobnosti neophodna za razumevanje, tumačenje i kritičku analizu normi obligacionog prava i pojedinih instituta obligacionog prava.

Preuzmite:

 

Nemački jezik III

Predavač: Mr Lana Kabić (e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa višim-srednjim nivoom opšteg i poslovnog nemačkog sa čestim osvrtom na stručni vokabular iz struke. Razvijanje četiri osnovne veštine: govor, čitanje, pisanje i slušanje. Ovladavanje strukturama potrebnim za komuniciranje u određenih situacijama (formalnim i neformalnih), savladavanje osnova poslovnog dopisivanja. Navikavanje na otvorenost u komunikaciji, izloženost studenata osnovnim kolokacijama koje su neophodne za tečno sporazumevanje.
Ishod predmeta:  
Nakon odslušanog i  naučenog sadržaja student treba da ima razvijenu jezičku kompetenciju na višem-srednjem nivou, uspešno ostvarivu komunikaciju u svakodnevnim i poslovnim situacijama, usvojen stručni vokabular i viši-srednji nivo akademskog pisanja pisama, izveštaja, memoranduma, eseja. Razumevanje stručnih tekstova.

Međunarodno javno pravo

Predavač: Prof. dr Branislav Malagurski (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Cilj nastavnog predmeta je ovladavanje studenata principima,  normama i izvorima savremenog međunarodnog prava. U prvom planu je upoznavanje sa normama o statusu savremenih država  i međunarodnih organizacija u međusobnim odnosima, kao i pravni aspekti položaja čoveka u međunarodnom pravu.

Ishod predmeta:
Ovladavanje znanjem i veštinama primene mećunarodnih propisa, kao i međunarodnih odnosa i diplomatije.

Preuzmite:

 

Krivično procesno pravo

Predavač: Doc. dr Aleksandar Matković (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta:
Objasniti osnovna procesna načela kao i osnovne procesne pojmove, krivičnoprocesnu radnju i krivičnoprocesnog subjekta u svetlu važećih ustavnih i zakonskih odredaba kao i kroz prizmu ratifikovanih međunarodnihdokumenata kao deo celine koju čine materijalno, procesno i izvršno krivično pravo. Objasniti kroz Posebni deo sam tok krivičnog postupka u njegovom kretanju iz jedne situacije u drugu, iz jedne faze/stadijuma postupka u sledeći, sve do njegovog okončanja. Objasniti posebne krivične postupke, kao što su npr. postupci za dela organizovanog kriminala, za ratne zločine, za izricanje krivičnih sankcija bez glavnog pretresa , za pružanjnje međunarodne krivičnoprocesne pomoći i sl.

Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja i kompetencija za razumevanje i praktičnu primenu krivičnoprocesnih odredaba u postojećim institucionalnim okvirima na konretne predmete.
Razvijanje veština tumačenja zakonskih odredaba, spremnosti i kompetencije blagovremenog i permanentnog praćenja zakonskih procesnih promena, korišćenje presuda viših sudskih instanci kao dopunskog pravnog izvora kao i ratifikovanih međunarodnih dokumenata, npp. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Razvijanje timskog i individualnog rada u uslovima konkretizovane reglementacije redosleda propisanog započinjanja, razvoja i okončanja krivičnog postupka.

Javne finansije i finansijsko pravo EU

Predavač: Prof. dr Jelena Vapa-Tankosić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim znanjima iz oblasti javnih finansija. Pored razvijanja teorijskih znanja kurs ima za cilj da upozna studente sa zakonima R Srbije iz oblasti finansijskog prava kao i regulativom EU koja se odnosi na javne finansije EU.

Ishod predmeta:
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije: temeljno poznavanje i razumevanje fiskalnog sistema i politike R Srbije i Evropske unije, sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti finansija, finansijskog prava sa jedne strane i ostalih oblasti prava sa druge strane, javnih finansija R Srbije sa javnim finansijama EU, kao i sposobnost praćenja i primene promena i novina iz ove oblasti.

Preuzmite:Građansko procesno pravo

Predavač: Prof. dr Ilija Babić (e-mail: babic.i@fepps.edu.rs)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta:
Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim znanjima o pravilima građanskog postupka na temelju kojih sudovi raspravljaju i odlučuju u građanskim sporovima a koja znanja su neophodna ne samo za rad u pravosuđu nego i za pravnike u privredi, ustanovama, bankama, osiguravajućim društvima i drugim oblicima organizovanja pravnih subjekata.

Ishod predmeta:
Student bi trebalo da ume da definiše sadržinu parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka i objasni osnovne karakteristike ovih postupaka kao i razlike između njih; da pokaže detaljno poznavanje osnovnih instituta parničnog postupka (tužba, odgovorr na tužbu, presuda, rešenje, žalba, vanredni pravni lekovi); da pokaže detaljno poznavanje toka parničnog postupka po svim stadijumima i vanparničnog i izvršnog postupka.