logo fepps

Ustavno pravo sa ustavnim pravom EU

Predavač: Doc. dr Nihad Ukić
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta:
Objasniti temeljne ustavne principe na kojima se zasniva demokratska pravna država.Ukazati na univerzalnost određenih principa (posebno u oblasti ljudskih prava) i na evropski kontekst nacionalnih ustavnih rešenja (pristupanje Evropskoj uniji i „evropski standardi“).

Ishod predmeta:
Sticanje znanja o funkcionisanju ustavnopravnog sistema. Shvatanje veza i odnosa između nacionalnog i međunarodnog prava (posebno prava EU i Saveta Evrope) u oblasti ustavnog prava. Usvajanje pojmova neophodnih za lakše savladavanje javnopravnih predmeta na narednim godinama studija. Razvijanje veština kroz analizu i tumačenje relevantnih pravnih akata. Razvijanje analitičkog mišljenja i konstruktivnog dijaloga.

Preuzmite: