logo fepps

I godina Prava

Ustavno pravo sa ustavnim pravom EU

Predavač: Doc. dr Aleksandar Matković (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta:
Objasniti temeljne ustavne principe na kojima se zasniva demokratska pravna država.Ukazati na univerzalnost određenih principa (posebno u oblasti ljudskih prava) i na evropski kontekst nacionalnih ustavnih rešenja (pristupanje Evropskoj uniji i „evropski standardi“).

Ishod predmeta:
Sticanje znanja o funkcionisanju ustavnopravnog sistema. Shvatanje veza i odnosa između nacionalnog i međunarodnog prava (posebno prava EU i Saveta Evrope) u oblasti ustavnog prava. Usvajanje pojmova neophodnih za lakše savladavanje javnopravnih predmeta na narednim godinama studija. Razvijanje veština kroz analizu i tumačenje relevantnih pravnih akata. Razvijanje analitičkog mišljenja i konstruktivnog dijaloga.

Preuzmite:

Sociologija

Predavač: Doc. dr Valentina Čizmar (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa pojmom i zadacima sociologije i sociologije prava, saznajnim i metodološkim problemima, značajem za objašnjenje i razumevanje osnovnih svojstava društvene stvarnosti, strukture globalnog društva – njegovih elemenata i dimenzija kao i opštih zakona postojanja i kretanja društva. Poimanje determinističkog modela objašnjenja složenih i dinamičnih društvenih pojava, naročito politike i prava. Ukazivanje na potrebu primene ovog kognitivnog modela u pravničkoj i politikološkoj profesiji, posebno u pogledu stvaranja i primene prava, projektovanja i realizacije praktične politike.

Ishod predmeta:
Kao racionalno-teorijska podloga ostalih nauka sociologija će pomoći studentima da jednostavnije i uspešnije razviju sposobnost pravilnog poimanja društvenog života kao i onih funkcionalnih područja u kojima se iskustveno ispoljavaju profesionalne delatnosti pravnika i politikologa. Recepcijom verifikovanih znanja osnažiće mogućnosti savladavanja programskih sadržaja ostalih nauka predviđenih planom fakulteta, kao i praktične primene stečenih naučnih informacija u okviru svoje profesije.

Preuzmite:

Rimsko pravo

Rimsko pravo

Predavač: 

Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta:
Objasniti značaj izučavanja rimskog prava
Zaokružiti znanja koja pružaju opšte-obrazovni predmeti, a posebno Istorija države i prava
Širenje opšte i pravne kulture

Ishod predmeta :
Bolje razumevanje savremene Evrope upoznavanjem jednog od temelja evropske civilizacije
Lakše shvatanje pojmova i pravila današnjih evropskih prava
Sticanje osnovnih znanja koja pripremaju za izučavanje savremenog građanskog prava
Početno savladavanje pravne terminologije

Preuzmite:

Osnovi Ekonomije

Predavač: Prof. dr Jelena Vapa-Tankosić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta:
Objasniti osnovne principe ekonomije (mikro i makroekonomije),  ekonomske kategorije, zakone i indikatore.
Integracija znanja opšte-obrazovnih predmeta (sociologija, istorija države i prava).
Omogućiti studentima politikološkog usmerenja stvaranje neophodnog ekonomskog predznanja za savladavanje predmeta na narednim godinama studija (Teorija ekonomske politike sa ek. politikom EU, Međ. ekonomski odnosi, Međ. politički odnosi).  

Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu praćenja i razumevanja ekonomskih pojava, uzročno-posledičnih veza između ekonomskih pojava na nacionalnom i nivou EU, kreiranja i implementacije instrumenata i mera makroekonomske politike;
Razvijanje veština, kao što su tumačenje i korišćenje ekonomskih podataka, kvantitativne analize, identifikacija i korišćenje izvora ekonomskih podataka;
Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, numeričkog i grafičkog izražavanja

Preuzmite:

 

Nemački jezik I

Predavač: Mr Lana Kabić (e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa osnovama opšteg i poslovnog nemačkog sa povremenim osvrtom na stručni vokabular. Razvijanje dve od osnovnih veština: čitanje, pisanje. Ovladavanje strukrurama potrebnih za razumevanje nepoznatog teksta (globales und selektives Lesen) u određenim situacijama, savladavanje osnova poslovnog dopisivanja, vođenje dijaloga preko telefona, snalaženje u nepoznatom okruženju i miljeu.
Ishod predmeta:
Nakon odslušanog i naučenog sadržaja student treba da ima razvijenu jezičku kompetenciju na nižem-početnom nivou, uspešno ostvarivu komunikaciju u prvenstveno svakodnevnim situacijama, usvajanje stručnog vokabulara i karakteristika akademskog pisanja na nižem – srednjem nivou.

Engleski jezik I

Predavač: Nina Kisin (e-mail: nina.kisin@feppsOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa osnovama opšteg i poslovnog engleskog sa povremenih osvrtom na stručni vokabular. Razvijanje dve od osnovnih veština: čitanje, pisanje. Ovladavanje strukturama potrebnih za razumevanje nepoznatog teksta (skimming and scanning) u određenim situacijama, savladavanje osnova poslovnog dopisivanja, vođenje dijaloga preko telefona, snalaženje u nepoznatom okruženju i miljeu.

Ishod predmeta:
Nakon odslušanog i naučenog sadržaja student treba da ima razvijenu jezičku kompetenciju na nižem-početnom nivou, uspešno ostvarivu komunikaciju kroz stalnu repeticiju i metodu TPR (Total Physical Response) i Communicative Approach u prvenstveno svakodnevnim situacijama, usvajanje stručnog vokabulara i karakteristika akademskog pisanje na nižem – srednjem nivou.

Preuzmite:

Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija

Predavači: prof. dr Jelena Šogorov Vučković (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Upoznati studente sa fundamentalnim društvenim kategorijama kao što su država i pravo, sa njihovim nastankom i razvojem sve do danas. Isto tako predmet prati paralelan proces konstitisanja evropskih institucija koje se zasnivaju na odustajanju evropskih naroda od svog suvereniteta, a tom smilslu i od nacionalnih država i prava

Ishod predmeta:
Razvoj državno-pravne problematike najbolje se uočava i prati u istorijskim okvirima celokupnog razvoja čovečanstva.  

Preuzmite:

Uvod u pravni i politički sistem EU

Predavač: Prof. dr Jelena Šogorov Vučković (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB:  9

Cilj predmeta:
Objasniti studentima političke i pravne institucije Evorpske unije, izvore, načela i osnovne karakteristike pravnog poretka Evropske unije.

Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih saznanja o razlozima za osnivanje Evropske unije, političkim i pravnim institucijama Evropske unije i pravnom poretku Evropske unije. 

Preuzmite: