logo fepps

Osnovi Ekonomije

Predavač: Prof. dr Anka Bulatović (e-mail: )

Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta:
Objasniti osnovne principe ekonomije (mikro i makroekonomije),  ekonomske kategorije, zakone i indikatore.
Integracija znanja opšte-obrazovnih predmeta (sociologija, istorija države i prava).
Omogućiti studentima politikološkog usmerenja stvaranje neophodnog ekonomskog predznanja za savladavanje predmeta na narednim godinama studija (Teorija ekonomske politike sa ek. politikom EU, Međ. ekonomski odnosi, Međ. politički odnosi).  

Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu praćenja i razumevanja ekonomskih pojava, uzročno-posledičnih veza između ekonomskih pojava na nacionalnom i nivou EU, kreiranja i implementacije instrumenata i mera makroekonomske politike;
Razvijanje veština, kao što su tumačenje i korišćenje ekonomskih podataka, kvantitativne analize, identifikacija i korišćenje izvora ekonomskih podataka;
Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, numeričkog i grafičkog izražavanja

Preuzmite: