logo fepps

II godina master Politikologije

Teorijske osnove izrade master rada

Studijski program: Master akademske studije politikologije 

Nastavni predmet: TEORIJSKE OSNOVE IZRADE MASTER RADA

Nastavnik: prof. dr Jelena Šogorov Vučković (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Broj ESPB: 10

Uslov: Odabrane studije politikologije, u okviru kojih će se odabrati tema završnog rada

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa zadacima koje je potrebno ispuniti pri izradi završnog rada. Cilj je da se student temeljno pripremi za teorijsko razjašnjavanje osnovnog zadatka i primenu odgovarajućih istraživačkih metoda i tehnika pri izradi završnog master rada.

Očekivani ishodi: Osposobljenost studenata za samostalno uočavanje problema istraživanja, sistematično korišćenje literature i primenu istraživačkih metoda i tehnika u cilju njegovog rešavanja. Na taj način studenti će se osposobiti za pravilan izbor teme završnog rada, identifikaciju problema istraživanja i primenu odgovarajućih metodoloških postupaka.

Sadržaj predmeta: Nastava se većim delom odvija kroz teorijsko izlaganje, a manjim i kroz samostalan istraživački rad. Na ovaj način studenti se upoznaju sa:

- osnovnim pojmovima i definicijama, vrstama i kriterijumima naučnog saznanja, fazama   

   naučno-istraživačkog rada, vrstama akademskih radova;

- formom, izgledom i strukturom završnog master rada;

- izborom teme, sagledavanjem izvodljivosti istraživanja, ciklusima istraživanja, načinima

  obrade teme, metodama i tehnikama izrade završnog master rada;

- organizacijom sadržaja master rada – uvodom, definisanjem cilja, predmeta i problema

  istraživanja, formulisanjem hipoteza, izradom centralnog dela rada, i pregledom literature;

- sakupljanjem podataka i informacija;

- osnovama i standardima akademskog pisanja u društvenim naukama;

- pravilima citiranja izvora pri izradi završnog master rada;

- ulogom i radom mentora;

- procedurom prijave završnog master rada;

- prezentacijom i odbranom zaršnog master rada pred komisijom.

Broj časova aktivne nastave: 8/120

Teorijska nastava: 5/75

Praktična nastava: 3/45

Metode izvođenja nastave: Konsultacije, teorijska ili eksperimentalna istraživanja

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze: 60 poena

Završni ispit: 40 poena

Preuzmite:

Teorija elite i demokratske konsolidacije

Predavač: Doc. dr Goran Ivančević (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Upoznavnje sa savremenim teorijama o elitama i demokratskoj konsolidaciji
Ishod predmeta: Sticanje neophodnih teorijskih saznanja o savremenim teorijama elita i demokratske konsolidacije, radi upoznavanja studenata sa osnovama elitistčkih teorija i  demokratskih procesa, promišljanja o  konsolidaciji demokratije, što doprinosi njihovom boljem razumevanju demokratije i političkih postulata i principa na kojima počiva ova oblast, te pravna i politička praksa, te ulozi elita u ovim procesima.

Preuzmite:

Parlamentarizam i parlamentarno pravo


Nastavnik/nastavnici: Doc. dr Aleksandra Jerkov (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Uslov: Nema

Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa karakteristikama parlamentarizma u kontekstu organizacije vlasti, u teorijskoj ravni, u komparativnoj perspektivi na primerima konkretnih modela u komparativnoj parlamentarnoj praksi i odlike parlamentarizma u ustavnom sistemu u Srbiji. Upoznavanje sa osnovnim institutima parlamentarnog prava (materijalno parlamentarno pravo i procesno parlamentarno pravo) u komparativnoj perspektivi i u unutrašnjem pravu.

Multikulturalizam i demokratija

Predavač: Doc. dr Goran Ivančević (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta:
• Upoznavanje sa klasičnim, ali i sa savremenim teorijskim pristupima fenomena multikulturalnosti i etniciteta - naglasak će biti na antropološkimi politikološkim učenjima i teorijama;
• Proširenje znanja i iskustva u vezi sa praktičnim značajem fenomena multikulturalnosti i etniciteta u savremenim društvenim promenama;
• Razvijanje senzibiliteta za različite kulture i tradicije kako u lokalnom, tako i globalnom okruženju;
Ishod predmeta: Izučavanje multikulturalnosti u savremenom društvenom i političkom kontekstu predstavlja prednost u upravljačkim poslovima u multietničkim društvima i primenljivo je u naučnim, socijalnim, pravno-političkim i sociološkim profesionalnim profilima.

Etika i politika

Predavač: Prof. dr Dejan Mihailović
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim obeležjima etike i politike kao i sa značajem njihovog odnosa i međusobne zavisnosti  u procesu političkog delovanja u savremenom svetu. Ukazivanje na potrebu promene etičkih principa u stvaranju političkih programa, platformi i političke akcije uopšte. Insistiranje na značaju etičkih dilema i njihovom rešavanju prilikom donošenja političkih odluka. Promovisanje kritičkog nacina mišljenja u analizi moralnog konteksta političkih aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou.  Uspostavljane teorijsko-metodološke korelacije ovog predmenta sa ostalim nastavnim i istrazivačim aktivnostima unutar programske šeme fakulteta.
Ishod predmeta:

Studenti će biti u mogućnosti da:
a)Prepoznaju i rešavaju etičke probleme u društvenom i političkom delovanju
b)Kreiraju etičke kodekse i platforme unutar političkih organizacija
c)Koriste stečena znanja u procesu savladavanja programskih sadržaja ostalih predmeta u okviru nastavnog plana i programa fakulteta, kao i da ih praktično primenjuju unutar sopstvenog profesionalnog angažmana.

Metodologija naučno-istraživačkog rada

Studijski program: Master akademske studije politikologije

Naziv predmeta: Metodologija naučnoistraživačkog rada

Nastavnik : Doc. dr Darko M. Marković (E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta:  Obavezan  predmet

Broj ESPB: 10

Uslov:  nema

Cilj predmeta

Usvajanje znanja iz oblasti metodologije društvenih nauka koje se odnose na ontološke, gnoseološke i aksiološke pretpostavke naučnih istraživanja, pripremu - projektovanje istraživanja, neposredno istraživanje, metode i tehnike različitih faza istraživanja, formulisanje i upotrebu naučnih zaključaka.

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata da projektuju naučno istraživanje, pravilno koriste istraživačke metode i tehnike primerene pripremi, sređivanju i prikazivanju i analizi i tumačenju iskustvenog materijala. Na taj način steći će teorijska i praktična znanja izučavanja pojava prava u kontekstu ostalih društvenih pojava.

Sadržaj predmeta

1. Ontološke,  gnoseološke i aksiološke pretpostavke istraživanja. 2. Naučni  principi i svrha istraživanja. 3.  Opšta i posebne metodologije i pojam  naučnog  metoda. 4. Teorijsko-metodološki pristupi. 5. Pravila  metodskog  postupka. 6. Projektovanje  naučnog  istraživanja. 7. Struktura projekta istraživanja.  8. Nacrt  naučne  zamisli. Formulisanje problema. Predmet istraživanja. Ciljevi istraživanja. Hipotetički okvir. Naučna  i društvena opravdanost istraživanja. 9.  Planovi realizovanja istraživanja. Terminski  plan, plan kadrova, plan sredstava, plan provere hipoteza i izrade izveštaja. 10. Izbor saradnika i sondažno empirijsko istraživanje. 11. Rad  na  terenu. Tehnike za prikupljanje iskustvenog materijala. 12. Sređivanje i prikazivanje iskustvenih činjenica. 13. Analiza podataka i  izbor  analitičkog postupka. 14.  Verifikacija  hipoteze. 15.  Formulisanje  zaključka.

Literatura

Obavezna:  M. Bešić, Metodologija društvenih nauka, Akademska knjiga, Novi Sad, 2019; B. Šešić,  Osnovi  metodologije  društvenih  nauka,  Naučna  knjiga,  Beograd, 1982;

Dopunska:  S.  Milosavljević,  I. Radosavljević,  Metodologija  društvenih  istraživanja,  IPS,  Beograd, 1988; M.  Pečujlić,  V. Milić,  Metodologija  društvenih  nauka,  Pravni  fakultet,  Beograd, 1989; V. Gud,  P. Het,  Metodi  socijalnog  istraživanja,  Vuk  Karadžić  Beograd, 1966; A.  Mozer,  Metodi  anketiranja  u  istraživanju  društvenih  pojava,  Kultura,  Beograd, 1962; V.   Milić,  Sociološki metod,  Nolit, Beograd, 1965; R. Lukić,  Metodologija prava,  IP Justinijan, Beograd, 2003.

Broj časova aktivne nastave: (4 + 3) x 15 = 105

Teorijska nastava:  4 x 15 = 60

Praktična nastava: 3 x 15 = 45

Metode izvođenja nastave

Predavanja, vežbe, konsultacije, prezentacija seminarskih radova, praktični rad na terenu.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u  toku  predavanja

20

pismeni ispit

-

praktična nastava  (vežbe)

5

usmeni ispit

50

kolokvijum

15

   

seminar

10

   

Načini provere znanja mogu biti različiti, a navedeno u tabeli su samo neke od opcija: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari, diskusije).