II godina master Politikologije

Studijski program: Master akademske studije politikologije 

Nastavni predmet: TEORIJSKE OSNOVE IZRADE MASTER RADA

Nastavnik: doc. dr Darko M. Marković (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Broj ESPB: 10

Uslov: Odabrane studije politikologije, u okviru kojih će se odabrati tema završnog rada

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa zadacima koje je potrebno ispuniti pri izradi završnog rada. Cilj je da se student temeljno pripremi za teorijsko razjašnjavanje osnovnog zadatka i primenu odgovarajućih istraživačkih metoda i tehnika pri izradi završnog master rada.

Očekivani ishodi: Osposobljenost studenata za samostalno uočavanje problema istraživanja, sistematično korišćenje literature i primenu istraživačkih metoda i tehnika u cilju njegovog rešavanja. Na taj način studenti će se osposobiti za pravilan izbor teme završnog rada, identifikaciju problema istraživanja i primenu odgovarajućih metodoloških postupaka.

Sadržaj predmeta: Nastava se većim delom odvija kroz teorijsko izlaganje, a manjim i kroz samostalan istraživački rad. Na ovaj način studenti se upoznaju sa:

- osnovnim pojmovima i definicijama, vrstama i kriterijumima naučnog saznanja, fazama   

   naučno-istraživačkog rada, vrstama akademskih radova;

- formom, izgledom i strukturom završnog master rada;

- izborom teme, sagledavanjem izvodljivosti istraživanja, ciklusima istraživanja, načinima

  obrade teme, metodama i tehnikama izrade završnog master rada;

- organizacijom sadržaja master rada – uvodom, definisanjem cilja, predmeta i problema

  istraživanja, formulisanjem hipoteza, izradom centralnog dela rada, i pregledom literature;

- sakupljanjem podataka i informacija;

- osnovama i standardima akademskog pisanja u društvenim naukama;

- pravilima citiranja izvora pri izradi završnog master rada;

- ulogom i radom mentora;

- procedurom prijave završnog master rada;

- prezentacijom i odbranom zaršnog master rada pred komisijom.

Broj časova aktivne nastave: 8/120

Teorijska nastava: 5/75

Praktična nastava: 3/45

Metode izvođenja nastave: Konsultacije, teorijska ili eksperimentalna istraživanja

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze: 60 poena

Završni ispit: 40 poena

Preuzmite:

Predavač: Doc. dr Goran Ivančević (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Upoznavnje sa savremenim teorijama o elitama i demokratskoj konsolidaciji
Ishod predmeta: Sticanje neophodnih teorijskih saznanja o savremenim teorijama elita i demokratske konsolidacije, radi upoznavanja studenata sa osnovama elitistčkih teorija i  demokratskih procesa, promišljanja o  konsolidaciji demokratije, što doprinosi njihovom boljem razumevanju demokratije i političkih postulata i principa na kojima počiva ova oblast, te pravna i politička praksa, te ulozi elita u ovim procesima.

Preuzmite:


Nastavnik/nastavnici: Doc. dr Aleksandra Jerkov (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Uslov: Nema

Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa karakteristikama parlamentarizma u kontekstu organizacije vlasti, u teorijskoj ravni, u komparativnoj perspektivi na primerima konkretnih modela u komparativnoj parlamentarnoj praksi i odlike parlamentarizma u ustavnom sistemu u Srbiji. Upoznavanje sa osnovnim institutima parlamentarnog prava (materijalno parlamentarno pravo i procesno parlamentarno pravo) u komparativnoj perspektivi i u unutrašnjem pravu.

Predavač: Doc. dr Goran Ivančević (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta:
• Upoznavanje sa klasičnim, ali i sa savremenim teorijskim pristupima fenomena multikulturalnosti i etniciteta - naglasak će biti na antropološkimi politikološkim učenjima i teorijama;
• Proširenje znanja i iskustva u vezi sa praktičnim značajem fenomena multikulturalnosti i etniciteta u savremenim društvenim promenama;
• Razvijanje senzibiliteta za različite kulture i tradicije kako u lokalnom, tako i globalnom okruženju;
Ishod predmeta: Izučavanje multikulturalnosti u savremenom društvenom i političkom kontekstu predstavlja prednost u upravljačkim poslovima u multietničkim društvima i primenljivo je u naučnim, socijalnim, pravno-političkim i sociološkim profesionalnim profilima.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3