logo fepps

I godina master Politikologije

Zajednička poljoprivredna politika EU

Predavač: Prof. dr Miroslav Jovanović (e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Uvođenje i upoznavanje studenata sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) EU. ZPP je uz konkurenciju i trgovinu osnovna i najstarija zajednička politika EU (monetarna politika je počela tek od 1999). ZPP i dalje obuhvata najveći deo (2/5) izdataka iz budžeta EU (ranije je to izdavanje bilo oko 80%) što ukazuje na veliki značaj poljoprivrede u EU. Obradiće sa aspekti ZPP koji se odnose na poljoprivrednike u EU, potrošače u EU, poreske obveznike u EU, inostrane partnere u trgovini poljoprivrednim proizvodima, zaštitu i očuvanje prirodne okoline, pogubno dejstvo genetski modifikovanih organizama i budućnost ZPP.
Ishod predmeta:Kritički pogled na ZPP koja je često veliki kamen spoticanja u međunarodnim pregovorima o trgovini u okviru Svetske trgovinske organizacije. EU štiti i razvija svoju poljoprivredu  zbog političkih i strateških razloga. Ova zaštita je pogotovo snažna unutar „starih“ zemalja članica EU. Novopridošle zemlje sa istoka i dalje nemaju potpuni pristup izdašnim poljoprivrednim fondovima EU. Opravdana očekivanja istočnih zemalja članica EU su izneverena  jer poljoprivredne fondove primaju „na kašičicu“. „Stare“ zemlje EU su u neku ruku prevarile istočne zemlje koje su joj pristupile jer su glavninu izdašnih poljoprivrednih fondova zadržale prvenstveno za sebe. Ovo je bitno imati na umu u raspravama oko pristupanja Srbije EU. U navedenim raspravame EU se nekritički prikazuje kao „krava muzara“  što je pogrešno jer se manipuluše javnim mnenjem koje se dovodi u tešku zabludu.   

Religija i politika

Predavač: Doc. dr Slobodan Prodić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa pojmom i zadacima istorije religije kao i sa istorijom političkih odnosa i ideologija, saznajnim i metodološkim problemima, značajem za objašnjenje i razumevanje osnovnih svojstava društvene stvarnosti, istorijske strukture društva – njegovih elemenata i dimenzija kao i opštih zakona postojanja i kretanja društva u vezi sa izučavanjem uticaja religije na političke odnose. Poimanje determinističkog modela objašnjenja složenih i dinamičnih društvenih pojava, naročito religije i politike. Ukazivanje na potrebu primene ovog kognitivnog modela u politikološkoj profesiji, posebno u pogledu projektovanja i realizacije praktične politike.

Ishod predmeta:
Kao racionalno-teorijska podloga ostalih nauka istorija će pomoći studentima da jednostavnije i uspešnije razviju sposobnost pravilnog poimanja društvenog života kao i onih funkcionalnih područja u kojima se iskustveno ispoljavaju profesionalne delatnosti politikologa. Recepcijom verifikovanih znanja osnažiće mogućnosti savladavanja programskih sadržaja ostalih nauka predviđenih planom fakulteta, kao i praktične primene stečenih naučnih informacija u okviru svoje profesije.  


Politika regionalonog razvoja u EU

Predavač: Prof. dr Miroslav Jovanović (e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Uvođenje i upoznavanje studenata sa promenljivom dinamikom lokacije proizvodnje. Lokacija ekonomske aktivnosti je bitna jer se na tom mestu zapošljavaju radnici, plaćaju porezi, smanju se izdaci za nezaposlene i često pokreće izvoz. Privući i zadržati preduzeća na određenoj lokaciji je veliki izazov za tvorce ekonomske politike. Globalizacija, fragmentacija proizvodnje i veliki transfer proizvodnih aktivnosti prema Aziji, pogotovo Kini, stvara novu sliku u okviru geografije proizvodnih aktivnosti. Studentima se izlažu teoretski stavovi u pogledu izbora lokacije proizvodnje i regionalna politika EU.
Ishod predmeta:Teorija lokacije proizvodnje ima određene stavove i savete, ali stvarnost često ide drugim tokom. U takvom nepredvidivom svetu treba se naslanjati na teoriju, kvantitativne studije i na mišljenje iskusnih stučnjaka jer često nepredvidivi slučaj može bitno da utiče na lokaciju određene vrste proizvodnje. Izbor lokacije proizvodnje ponekad porede sa umetnošću, a ne sa rigidnom naukom. Ekonomska politika često luta u vezi sa lokacijom proizvodnje. Lutanja su prisutna i u EU koja troši znatna sredstva za regionalni razvoj dok su rezultati takve politike najčešće nezadovoljavajući i povezani sa korupcijom i traćenjem sredstava poreskih obveznika. 

Politička sociologija savremenog društva

Predavač:  Prof. Dr Ana Dević (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta:  obavezan
Broj ESPB:  9

Cilj predmeta:
Razumevanje uzročno-posledičnih veza i istorijata društvenih promena koje leže u osnovi razvoja modernih političkih procesa i institucija.

Ishod predmeta:
Upoznavanje sa različitim pristupima unutar predmeta političke sociologije
•Razumevanje značaja koncepta društvene moći za funkcionisanje društevnog života
•Razumevanje odnosa moći izemđu pojedinaca i grupa, te različitih ekonomskih, političkih i kulturnih organizacija
•Razumevanje i poštovanje društvenih pokreta koji pokušavaju da uticu na strukture moći
•Razvijanje umeća analitičkog i kritičkog mišljenja i njegovog usmenog i pismenog izražavanja

Preuzmite:

______________________________________________

 

 
Politička filozofija

Predavač: Prof. dr Dejan Mihailović (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB:  9

Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima političke filozofije i njenim značajem u procesu spoznaje savremene stvarnosti, procesa i fenomena koji određuju politički život u njegovoj filozofskoj dimenziji. Ukazivanje na filozofsku  pozadinu političke teorije i prakse.  Promovisanje kritičke analiza aktuelnih političkih događaja na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Insistiranje na konkretnoj primeni filozofko-političkog diskursa u elaboraciji političkih projekata. Kroz primenu metode grupnog rada i učenja na bazi rešavanja problema studenti će imati priliku da prepoznaju uzroke i moguće opcije prevazilaženja problemskih situacija u neposrednom politickom okruženju.

Ishod predmeta:
Studenti će biti u mogućnosti da:
a)praktično primene stečena znanja u svakodnevnoj političkoj praksi;
b)neguju kritičku misao u analizi i interpretaciji političkih događaja i fenomena;
c)učestvuju u kreiranju političkih projekata zasnovanih na filozofkim odrednicama koje su prilagođene savremenim društvenim tokovima.


Međunarodne organizacije

Predavač: Doc. dr Edislav Manetović (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Koja je uloga međunarodnih organizacija u upravljanju međunarodnim odnosima? Šta i kako rade međunarodne organizacije? Zašto se osnivaju i reformišu? Jesu li legitimne i efikasne? Koje izazove moraju rešiti u 21. veku? Cilj ovog predmeta je da omogući studentima da sami formiraju empirijski zasnovane i konceptualno koherentne odgovore na ova pitanja. I pored toga što najveću paҗnju posvećuje strukturi i praksi međunarodnih organizacija u periodu posle Hladnog rata, predmet je dizajniran da prvo predstavi istorijsku evoluciju međunarodnog organizovanja kako bi studenti tokom semestra jasnije uočili kontinuitete i promene u međunarodnim odnosima. Određena paҗnja je posvećena i konceptualnim problemima kao i ulozi međunarodnih organizacija u teorijama međunarodnih odnosa kako bi se procenila validnost samih teorija.

Ishod predmeta:
Svrha predmeta je da upozna studente sa organizacijom i delovanjem najvaҗnijih globalnih i regionalnih međunarodnih organizacija uključujući UN, STO, EU, NATO. Studenti će steći znanje o funkciji međunarodnih organizacija u međunarodnim odnosima, osnovnim oblastima delovanja i steći će elemente za procenu njihove efikasnosti.

Lokalna samouprava u Srbiji

Predavač: Prof. dr Veran Stančetić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta: Upoznati studente sa sistemom lokalne samouprave u Srbiji i njenom značaju za demokratičnost i uspešno funkcionisanje celokupnog društva i države. Pored poimanja i shvatanja aktuelnog sistema lokalne samouprave u Srbiji (onakva kakva jeste), cilj je da se razvije kritička analiza o svim funkcionalnim i disfunkcionalnim elementima lokalne samouprave (kakva bi trebalo da bude).

Ishod predmeta: Usvajanje znanja i tehnika analize funkcionisanja lokalne samouprave u Srbiji. Shvatanje lokalne samouprave u Srbiji u kontekstu savremenih integracionih procesa, demokratskih procedura, dobrog upravljanja i procesa globalizacije i informacione revolucije što će studentima omogućiti efektivan instrument i analitički okvir za izučavanje i istraživanje lokalne samouprave u Srbiji kao i uključivanje u njen rad.

Javna administracija u decentralizovanim državama

Predavač: Doc. dr Goran Ivančević (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: da se studenti upoznaju sa teorijama o birokratskim i administrativnim sistemima, decentralizovanih država, da se osposobe za promišljanje i stručnu analizuadministrativno-birokratskih poslova; da se upuste u teoretske i praktične aktivnosti vezane za ovu oblast.
Ishod predmeta: Sticanje neophodnih teorijskih i praktičnih saznanja o savremenim administrativnim sistemima, te o teorijama administracije i birokratije, radi upoznavanja studenata sa osnovama organizovanja i fukcionisanjaadministracije i birokratije, što doprinosi njihovom boljem razumevanju i usvajanju, te primeni u praksi.

Preuzmite: