logo fepps

Savremeni međunarodni odnosi i globalizacija

Predavač: Prof. dr Slobodan Nešković (e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim svetskim procesima analizirajući ih kroz prizmu najvaҗnijih teoretskih interpretacija međunarodnih odnosa. Tokom semestra studenti će porediti sličnosti i razlike između teorija, i testirati njihovu svrsishodnost uzimajući u obzir savremenu praksu i uticaj globalizacije. Naročita paҗnja će biti posvećena razvijanju sposobnosti da se kritički i kreativno razmišlja o međunarodnim odnosima. Paҗljivim čitanjem i analizom literature studenti će tragati za odgovorima na neka od sledečih pitanja: Koje su eksplicitne i implicitne pretpostavke različitih teorija? Ko su najvaҗniji akteri u međunarodnim odnosima? Kako definisati i meriti moć? Koji su uzroci ratai uslovi mira? Da li je osnovna struktura međunarodnih odnosa materijalna ili idejna? Koji je odnos između strukture međunarodnog sistema i njegovih aktera? Šta je to globalizacija i koji uticaj ima na međunarodne odnose? Mogu li drҗave kontrolisati multinacionalne kompanije? Postoje li globalne norme ljudskih prava i globalna kultura? Koji je značaj drҗavnog suvereniteta i nacionalnog identiteta u eri globalizacije? Mogu li se međunarodni odnosi menjati i kako?

Ishod predmeta:
Studenti će steći konceptualne instrumente pomoću kojih će moći da identifikuju i razumeju kontinuitete i promene u strukturi i procesima međunarodnih odnosa. Ocposobićece da kritički promišljaju svet oko sebe, sagledaju velike procese koji utiču na međunarodne odnose, i primene u praksi stečeno znanje.