logo fepps

II godina Politikologije

Ekološko pravo

Predavač: prof. dr Jelena Šogorov Vučković (E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5


Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa terminologijom ekološkog prava, sa nacionalnom i međunarodnom regulativom iz ove oblasti prava (i konvergentnih pravnih oblasti kao što su to krivično, građansko i upravno pravo), tako da bi studenti mogli da argumentovano i kompetentno diskutuju o ekolo-pravnim problemima, i da stečena znanja primene u praksi.


Ishod predmeta:
Savladavanjem studijskog programa student stiče sposobnost temeljnog poznavanja i razumevanja institucija ekološkog prava. U isto vreme se osposobljuje da kritički analizira pravna pitanja koja se pojavljuju vezano za ovu oblast.

Preuzmite:

Polaganje ispita iz predmeta Ekološko pravo podrazumeva polaganje kolokvijuma koji obuhvata materiju zaključno sa 85. stranicom u udžbeniku.

Za sve studente koji polože kolokvijum (neophodno najmanje 6 poena), na ispitu u pismenoj/usmenoj formi postavljamo samo dva pitanja, pri čemu jedno predstavlja kratku odbranu seminarskog rada, a drugo je nešto iz drugog, posebnog dela (od 87 stranice pa do kraja udžbenika). U sličaju da nije urađen seminarski rad, slede dva pitanja iz drugog dela.

Studije regionalizma

Predavač: Doc. dr Veran Stančetić (e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Ovladavanje studenata sa ključnim kategorijama, oblicima i misijom regionalizacije, kao savremenog i budućeg vida povezivanja i saradnje koja nadilazi državne okvire i nacionalno /etničke realitete.
Ishod predmeta:
Razvijanje sposobnosti studenata da proučavaju pojavne oblike regionalizma, kritički promišljaju ulogu i vidove regionalizma u savremenim oblicima državne regionalizacije; Omogućavanje pravilnog poimanja sadržaja i praktičnih vidova regionalizacije u funkciji konstituisanja različitih oblika saradnje i povezivanja.

Javne politike i upravljanje

Predavač: Prof. dr Slobodan Nešković (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta: U ovom predmetu se izučava procesna strana politike odnosno proces donošenja javnih odluka - politika. S obzirom na već utemeljen metodološki okvir u studijama javnih politika, ovaj proces se izučava sa aspekta efektivnosti i efikasnosti i principa dobrog upravljanja. Ukratko, ključne oblasti ovog predmeta su: određenje pojmova javna politika i upravljanje, zatim analiza javnih politika, modeli kreiranja javnih politika i istraživanje sektorskih politika. Ovaj predmet predstavlja osnovu za brojne kurseve javnih politika za koje se studenti posebno interesuju.

Ishod predmeta: Studenti će izučavanjem ove discipline saznati razliku između tradicionalnog značenja politike i savremene javne politike koja je blisko vezana sa izučavanjem organizacije savremene države i vlasti koja treba da bude vođena misijom i rezultatima i standardima koji omogućavaju stalno vrednovanje postignutih rezultata. Pored toga studenti će se upoznati sa različitim tipovima analize javnih politika sa fokusom na proces izrade predloga javnih politika. Nakon savladanog gradiva studenti će biti upoznati sa metodološkim instrumentima koji omogućavaju vrednovanje konkretne sektorske politike kaoi sa procedurom izrade predloga efektivne javne politike.


Savremena politička istorija

Predavač: Doc. dr Nebojša Petrović (E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Upoznati studente sa najdinamičnijim periodom u razvoju savremenog društva - „kratkim HH-im vekom“, koji započinje konstituisanjem tzv. „Versajske Evrope“ (1919), a okončava početkom devedesetih godina (1991) kada je doživeo slom čitav jedan društveno politički sistem, koji je paralelno egzistirao u ovom periodu sa kapitalizmom -  komunizam.

Ishod predmeta:
Razvijanje sposobnosti studenata da proučavaju državno-pravnu problematiku u istorijskim okvirima savremenog razvoja čovečanstva; omogućavanje pravilnog poimanja društvenog života kao i onih funkcionalnih područja u kojima se iskustveno ispoljavaju profesionalne delatnosti pravnika i politikologa.

Preuzmite:

Politički sistem Republike Srbije

Predavač: Prof. dr Đorđe Stojanović (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Cilj predmeta  je prvenstveno upoznati studente sa osnovnim pojmovima i osnovama, mehanizmima i institucijama političkog sistema Republike Srbije.

Ishod predmeta:
Studenti stiču znanja i sposobnosti neophodne za razumevanje, tumačenje i kritičku analizu pojmova iz oblasti političkog sistema Republike Srbije.

Politički sistem

Predavač: Prof. dr Đorđe Stojanović (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta:
Cilj predmeta  je prvenstveno upoznati studente sa osnovnim pojmovima i osnovama modernih teorija o politici i političkom sistemu.

Ishod predmeta:
Studenti stiču znanja i sposobnosti neophodne za razumevanje, tumačenje i kritičku analizu pojmova iz oblasti politike i političkog sistema.

Političke teorije

Predavač: Prof. dr Đorđe Stojanović (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 10

Cilj predmeta:
Objašnjenje osnovnih znanja o razvoju političkih teorija
Razgraničavanje teorije o politici u odnosu na ostale discipline društvenih nauka
Upućivanje studenata u osnovene pojmove političke teorije i njen istorijski razvoj

Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja iz istorije političkih teorija
Razvijanje znanja neophodnih za razumevanje savremenih političkih događaja
Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada

Preuzmite:

Politička sociologija

Predavač: Doc. dr Valentina Čizmar (e-mail: cOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta:
Složene interakcije društva i politike centralno je predmetno područje sociologije politike. Pravilno poimanje ovog dinamičnog odnosa kroz izučavanje osnovnih pojavnih realiteta na ovim relacijama,  suštinski fundira cilj predmeta. Programska profilisanost predmeta uslovljena je specifikumom društvene savremenice. Iz tog razloga je svaka tema orijentisana ka primarnom razmatranju procesa demokratizacije, korelacija civilnog društva i države, ustanovljenja teorijskih mehanizama uspostavljanja slobodnog, otvorenog društva. Pravilno razumevanje ovih procesa potrebuje i poimanje njihovih praktičnih antipoda.

Ishod predmeta:
Razviti sposobnost studenata za sintetičko teorijsko, analitičko i kritičko mišljenje o centralnim teorijskim pitanjima relacija društva i politike. Na taj način studenti će razviti sposobnosti pravilnog razumevanja ključnih protivrečnosti savremenog društva čije je poreklo u političkoj sferi ili se najpre očitavaju u domenu politike i političkog.  Time će i njihova valjana orijentacija u savremenoj društvenoj stvarnosti biti izvesnija kao i profesionalna osposobljenost.