logo fepps

Ekonomska politika sa ekonomskom politikom EU

Predavač: Prof. dr Anka Bulatović (e-mail: )

Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim znanjima iz oblasti ekonomske politike. Pored razvijanja teorijskih znanja kurs ima za cilj da upozna studente sa zajedničkim sektorskim politikama i programima EU.
Ishod predmeta:
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije: temeljno poznavanje teorijskih osnova ekonomske politike, razumevanje privrednog sistema i ekonomske politike R.Srbije, sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz opšte ekonomske politike sa sektorskim politikama, odnosno sposobnost sagledavanja međusobnog uticaja  nacionalne ekonomske politike i globalnog okruženja, posebno evropske ekonomske integracije, sposobnost praćenja i primene promena i novina iz ove oblasti.Časopis "Pravo i politika"

Monografske publikacije

Pravna klinika

© 2022 Fakultet za evopske pravno - političke studije

Na vrh strane