logo fepps

Osnovne i master studije Politikologije

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE traju tri godine (šest semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova. Na prvoj godini osnovnih akademskih studija politikologije student sluša i polaže sedam obaveznih predmeta u dva semestra, kao i jedan izborni predmet (Engleski ili Nemački jezik). Na drugoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta u dva semestra, kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik). Na trećoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta i tri izborna predmeta kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik).

Skoči na: I godina, II godina, III godina, Master Politikologije I, Master Politikologije II

PRVA GODINA POLITIKOLOGIJE

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. ZP01 Teorija države i prava I 5+2 (105) 9
2. ZP03 Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija I 5+0 (75) 7
3. OPO01 Uvod u političke nauke I 5+2 (105) 8
4. ZP05 Sociologija I 3+2 (75) 7
5. ZP02 Uvod u pravni i politički sistem Evropske unije II 5+2 (105) 9
6. ZP04 Ustavno pravo sa ustavnim pravom Evropske unije II 6+2 (120) 9
7. ZP06 Osnovi Ekonomije II 3+2 (75) 6
8.   Jedan izborni predmet sa liste      
8.1.

ZP07

Engleski jezik I I, II 2+0 (30) 5
8.2.

ZP08

Nemački jezik I I, II
2+0 (30) 5
Ukupno časova aktivne nastave 26/22  
Ukupno ESPB 60

DRUGA GODINA POLITIKOLOGIJE

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. OPO02 Javne politike i upravljanje
III 3+1 (60) 7
2. OPO03
Politički sistem
III
3+2 (75) 8
3. OPO04 Političke teorije III
6+2 (120) 10
4. OPO05 Savremena politička istorija IV 3+1 (60) 7
5. ZP12  
Politički sistem Republike Srbije
IV 3+2 (75) 5
6. OPO06 Politička sociologija IV 4+2 (90) 8
7.   Jedan izborni predmet sa liste
     
7.1. ZP09 Engleski jezik II III, IV 2+0 (30) 5
7.2. ZP10 Nemački jezik II III, IV 2+0 (30) 5
8.   Dva izborna predmeta sa liste      
8.1. ZP21 Ekonomska politika sa ekonomskom politikom Evropske unije III 3+0 (45) 5
8.2. ZP22 Budžetska i monetarna politika Evropske unije III 3+0 (45) 5
8.2. ZP17 Ekološko pravo IV 3+0 (45) 5
8.3. ZP11 Studije roda IV 3+0 (45)
5
Ukupno časova aktivne nastave 23/20  
Ukupno ESPB  60

 

TREĆA GODINA POLITIKOLOGIJE

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. OPO07 Izborni sistemi sa izbornim sistemom Evropske unije V 3+2 (75)
2. ZP20 Ljudska prava V 3+2 (75) 7
3. ZP19 Uporedni politički sistemi sa političkim sistemom Evropske unije VI 4+2 (90) 7
4. OPO08 Međunarodni politički odnosi VI 4+2 (90) 7
5. OPO09 Partije i partijski sistemi VI 4+2 (90) 5
6. ZP18 Javna uprava VI 4+2 (90) 9
7.   Jedan izborni predmet sa liste      
7.1. ZP15 Engleski jezik III V, VI 2+0 (30) 5
7.2. ZP16 Nemački jezik III V, VI 2+0 (30)
8.   Dva izborna predmeta sa liste      
8.1. IPO01 Fenomenologija nasilja V 3+0 (45) 5
8.2. ZP14 Javne finansije i finansijsko pravo V 3+0 (45) 5
8.3. IPO02 Geopolitika
VI 3+0 (45) 5
8.4. IPO03 Politička kultura VI  3+0 (45)  5
9.  OPO10 Stručna praksa VI - 3
Ukupno časova aktivne nastave 21/23  
Ukupno ESPB 60

MASTER AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE

predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena  znanja i  veštine. Studije traju dve godine, (120 ESPB) odnosno četiri semestra. Završetkom master akademskih studija politikologije student stiče zvanje „master politikolog“. Prvi izborni modul je Međunarodni odnosi i evropske integracije koji sadrži discipline od značaja za rad u institucijama vezanim za međunarodne odnose, odnosno u službama državnih organa, međunarodnim privrednim korporacijama, zatim za rad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama kao i za poslove uključivanja Srbije u evropske integracije. Drugi izborni modul je Regionalizam i lokalna samouprava koji koji pruža mogućnost studentima da kroz dodatne discipline potpunije ovladaju znanjima o unutrašnjem uređenju i funkcionisanju države, naročito kroz usvajanje znanja o lokalnim i regionalnim politikama odnosno lokalnom upravljanju i demokratiji bez čega u savremenim uslovima nema dobro organizovane i funkcionalne države.

MASTER POLITIKOLOGIJE - PRVA GODINA

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. MPO01 Teorije i modeli demokratije
I 3+2 (75) 9
2. MPO02 Politička sociologija savremenog društva I 3+2 (75) 9
3.   Jedan izborni predmet sa liste  
     
3.1. IMPO01 Politička filozofija II 4+2 (90) 9
3.2. IMPO02 Religija i politika II 4+2 (90) 9
4.   Strani jezik I
     
4.1. IMPO03 Engleski jezik I II 4+0 (60) 5
4.2. IMPO04 Nemački jezik I
II 4+0 (60) 5
5.   Izborni modul I (Međunarodni odnosi i evropske integracije)      
5.1. MPO05 Međunarodne organizacije I 3+2 (75) 7
5.2. MPO03 Savremeni međunarodni odnosi i globalizacija
II 3+2 (75) 7
5.3. MPO04 Međunarodni ekonomski odnosi i evropske integracije
II 3+2 (75) 7
5.4.   Jedan izborni predmet sa liste            
     
5.4.1. IMPO05 Zajednička poljoprivredna politika EU 
I  3+2 (75)  7
5.4.2. IMPO06 Međunarodno javno pravo
 I  3+2 (75) 7
6.   Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava)
     
6.1. ZMPO08 Javna administracija u decentralizovanim državama I 3+2 (75) 7
6.2. ZMPO06 Teorija i praksa regionalizma  II 3+2 (75) 7
6.3. ZMPO07  Lokalna samouprava    
II 3+2 (75)   7  
6.4.   Jedan izborni predmet sa liste          
6.4.1. IZMPO07 Lokalna samouprava u Srbiji
I  3+2 (75)   7
6.4.2. IMPO08 Politika regionalonog razvoja u EU
I  3+2 (75)     7  
Ukupno časova aktivne nastave         20/ 20 (300/300)  
Ukupno ESPB     60

MASTER POLITIKOLOGIJE - DRUGA GODINA

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. ZMP09 Metodologija naučno-istraživačkog rada   III 4+3 (105) 10
2. MPO10 Etika i politika III 4+3 (105) 10
3.   Jedan izborni predmet sa liste          
3.1. IMPO09 Politička participacija nacionalnih zajednica III 4+2 (90) 7
3.2. IMPO10 Multikulturalizam i demokratija III 4+2 (90) 7
4. ZMP11 Parlamentarizam i parlamentarno pravo IV 5+3 (120) 10
5. ZMP12 Teorijske osnove izrade master rada IV 5+3 (120) 10
6.   Strani jezik II      
6.1. IMPO11 Engleski jezik II III, IV 2+0 (30) 5
6.2. IMPO12 Nemački jezik II III, IV 2+0 (30) 5
7. MPO13 Stručna praksa  III, IV 1+2 (45) 3
8. MPO14 Master rad IV 90 5
Ukupno časova aktivne nastave
22/18
(330/270)
 
Ukupno ESPB 60

DOKTORSKE DISERTACIJE