Prof. dr Stevan Šogorov

Šogorov dr Stevan je istaknuti naučni radnik iz oblasti privrednopravnih nauka.

Rođen je 15.11.1946.godine u Bašaidu. Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu je diplomirao 1970. godine sa odličnim uspehom. Po završetka studija zaposlio se na istom fakultetu kao asistent. Poslediplomske magistarske studije je završio 1977. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, odbranivši magistarski rad na temu „Pravno regulisanje konkurencije u Evropskoj ekonomskoj zajednici.“ Doktorsku disertaciju „Pravna priroda bankarske garancije“ je odbranio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1979. godine. Nakon doktoriranja izabran 1980. godine za docenta, 1985. za vanrednog profesora i 1990. za redovnog profesora za predmet Privedno pravo. Pored nastave na ovom predmetu, izvodio je nastavu i iz Međunarodnog privrednog prava, Bankarskog prava, Berzanskog prava, Prava konkurencije, Prava privrednih društava i Trgovinskog prava.

Tokom profesionalne karijere obavljao brojna naučna i studijska istrživanja u zemlji i inostranstvu. Godine 1977/1978. obavio studijsko istraživanje iz oblasti bankarskog prava u Institutu za bankarsko pravo Univreziteta u Kelnu, SR Nemačka. U istom institutu obavio studijsko istraživanje i 1991. godine. Iste godine obavio i studijsko istraživanje iz  oblasti prava konkurencije u Institutu za pravo konkurencije, u Kelnu, SR Nemačka. Isto tako 1998. obavio studijsko istraživanje iz oblasti kompanijskog prava u Institutu za radno i   privredno pravo Univerziteta u Kelnu, SR Nemačka. Bio rukovodilac u više naučnoistraživačkih projekata. Bio je rukovodilac međunarodnih poslediplomskih pravnih studija iz oblasti građanskog i privrednog prava koji su zajednički organizovali Pravni fakultet u Novom Sadu u Pravni fakultet Univerziteta u Münsteru, SR Nemačka.

Bio je višegodišnji šef Katedre privrednopravnih nauka i rukovodilac poslediplomskih studija iz oblasti privrednopravnih nauka na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Od 2012. godine je redovni profesor na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.
Arbitar je Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Arbitar je DIS-Arbitraže Nemačke i Arbitraže Međunarodne trgovinske komore u Parizu.

Bio je predsednik Saveza udruženja pravnika Vojvodine. Sada je član Udruženja pravnika i  Udruženja pravnika u privredi Srbije, kao i  Udruženja za privredno i međunarodno privredno pravo.
Član je redakcija više naučnih i stručnih časopisa.
Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova.

Izvod iz spiska referentnih radova:

(Spisak svih radova pogledati OVDE) 

Monografije:

 • Bankarsko pravo, Novi Sad, četiri izdanja, poslednje godine.
 • Ugovori trgovinskog prava (koautorski rad sa prof. Dr Zoranom Arsićem) Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2011.
 • Poslovno pravo, dva izdanja (koautor: Milenko Radoman, Novi Sad 2007. s. 328 (s. 15-143; 210-291)
 • Pravo privrednih društava, Novi Sad, 2003.
 • Međunarodno privredno pravo, šest izdanja, (koautori: Vilus, Carić i Đurđev), VI izdanje, Novi Sad, 2000. s. 393-502.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • Zabrana diskriminacije u radnom pravu, Pravo i politika, br. 1/2013, s. 18-28.
 • O pojmu posloprimca (zaposlenog) u radnom pravu, Pravo i privreda, 7-9/2013 s. 539-547
 • O pravnom pojmu otpada, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 4/2012.
 • O privatnopravnim karakteristikama ugovora o radu, Pravo i politika, 2/2012, s. 64-74.
 • Isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću odlukom suda, Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, I/2012. 
 • Pojam i vrste poslovođenja u ortačkom društvu, Pravo i politika, 1/2012, s. 9-23.
 • Isključenje člana iz društva s ograničenom odgovornošću odlukom skupštine (kaduciranje) Pravo i privreda, 4-6/2012 s.63-73.
 • „Reafirmacija dodatnih (dopunskih) uplata u pravu privrednih društava Republike Srbije“ Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2012.
 • Autonomni pravni osnov za dodatne (dopunske) uplate članova društva s ograničenom odgovornošću, Pravni život, b 11/2011, tom III, s. 43-52.
 • Prenos i poništenje sopstvenog udela društva s ograničenom odgovornošću, Pravo i privreda, br. 4-6/2011, s. 44-53.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3