logo fepps
Prof. dr Aleksandar Matković

Prof. dr Aleksandar Matković

vanredni profesor, prodekan za nauku

Rođen je 1987. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne studije završio je 2011. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Godine 2012. završio je master studije na istom fakultetu, odbranivši master rad „Rat kao društvena pojava – sociološki, politikološki i pravni aspekti“. Iste godine upisao je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, koje je završio 2016, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Krivično-pravni aspekti okultnih ritualnih aktivnosti“.

Od 2016. godine zaposlen je na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu. U svojstvu asistenta sa doktoratom, tokom 2016-2017. bio je angažovan na nastavnim i naučnim aktivnostima unutar oblasti javnopravnih i krivičnopravnih nauka U zvanje docenta za oblast krivičnopravnih nauka izabran je 2017, a u zvanje vanrednog profesora 2022. godine. Obavlja funkciju prodekana za nauku, kao i funkciju šefa katedre krivičnopravnih nauka.

Učestvovao je na nacionalnim i međunarodnim naučnim konferencijama kao učesnik-izlagač, odnosno kao član organizacionog odbora. Učesnik je naučnoistraživačkih projekata i inicijator i organizator različitih projekata za naučnu saradnju u zemlji i inostranstvu. Autor je oko 50 naučnih radova pravnog, kriminološkog, socijalnopatološkog i interdisciplinarnog usmerenja.

Član je Udruženja pravnika Srbije. Zamenik je glavnog urednika naučnog časopisa Pravo i politika, a član uredništva u nekoliko naučnih časopisa.

Govori engleski, a pasivno se služi ruskim i nemačkim jezikom.

Izvod iz spiska referentnih radova:

Monografije

 • Aleksandar Matković (2021). Okultizam, kriminalitet i pravo. Novi Sad: Novosadski humanitarni centar/Fakultet za evropske pravno-političke studije (549 str).

Odabrani naučni članci

 • Aleksandar Matković (2020). Rijaliti kultura kao socijalnopatološka pojava, Kultura polisa br. 42, str. 547-561.  M51.
 • Aleksandar Matković (2019). Nasilničke potkulture u SR Jugoslaviji: diverzitet, polja ukrštanja, lokalne specifičnosti, Kultura polisa br. 39, str. 47-60.  M51.
 • Aleksandar Matković (2019). Uticaj društvenopolitičkih, socioekonomskih i kulturoloških odlika FNRJ na etiologiju i fenomenologiju delinkventnog udruživanja mladih, Kultura polisa br. 38, str. 351-363.  M51.
 • Aleksandar Matković (2018). Kriminalitet neonacističkih i neofašističkih potkulturnih grupa u Vojvodini, Kultura polisa (posebno izdanje): „Vojvodina kao potencijalno geopolitičko žarište u Republici Srbiji“, str. 187-200 .  M51.
 • Aleksandar Matković (2018). Novi religijski pokreti kao akteri ekstremističkog delovanja u Evropi, Kultura polisa (posebno izdanje): „Religijski i konfesionalni identiteti kao akteri mogućih sukoba na Balkanu i u Evropi“, str. 137-151. M51.
 • Aleksandar Matković (2018). Mladalačke potkulture i kriminalitet, Kultura polisa br. 37, str. 69-82.  M 51.
 • Aleksandar Matković (2018). Granica između verskog, političkog i drugih vidova terorizma – primer organizacije Om Šinrikjo, Kultura polisa br. 36, str. 111-124.  M51.
 • Aleksandar Matković (2018). Kriminalistička obeležja mladalačkih delinkventnih bandi u Novom Sadu u periodu 1945-1965, Kultura polisa br. 35, str. 301-317.  M51.
 • Aleksandar Matković (2018). Aktivnosti Saveta Evrope usmerene ka štetnom delovanju novih religijskih pokreta, Strani pravni život, 3/2018, str. 125-141.  M51.
 • Aleksandar Matković (2018). Pravna obeležja vigilantizma, Pravni zapisi, 1/2018, str. 96-110. M51.