Zaposleni

Prof. dr Jelena Vapa-Tankosić

Naučni karton

vapa tankosic jelena 150 225Dr Jelena Vapa-Tankosić je diplomirala engleski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U naučnoj oblasti ekonomske nauke, najpre je magistrirala u užoj naučnoj oblasti međunarodni biznis na European School of Economics, Nottingham Trent University (2000), a zatim i u užoj naučnoj oblasti međunarodna trgovina, na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu (2003). U oblasti međunarodne trgovine je odbranila i doktorsku disertaciju, na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, gde je i nastavnik sa punim radnim vremenom u zvanju redovni profesor. Na Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet Union u Beogradu, 2019. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Determinante ponašanja potrošača na tržištu organskih proizvoda“.

Bila je zaposlena u bankarskom sektoru od 2002. do 2013. godine, najpre na mestu Direktora finansijskih institucija u Vojvođanskoj banci, a potom i na mestu Direktora međunarodnih operacija Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad. 

Govori engleski i italijanski jezik. 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvod iz spiska referentnih radova

Monografije

 • Medović V., Vapa-Tankosić, J. (2017) Izazovi u primeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pravnih tekovina Evropske unije, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment ISBN 978-86-87619-90-6, UDK 341.217.02(4-672EU:497.11). M42

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • Kranjac М., Sikimić U., Tomić S., Vapa-Tankosić J. (2017). The contribution of EU funds to wellbeing and sustainable development in Central European countries. European Journal of Sustainable Development, Vol.6, No.1, pp. 85-102 ISSN: 2239-5938 Doi: 10.14207/ejsd.2017.vol.6 n.1p85. M23
 • Vapa-Tankosić J., Vapa B. (2017) The effect of product development and innovation on SMEs export performance, Thematic Proceeding (Conference) Innovation, ICT and Education for the next generation, Novi Sad: Faculty of Economics and Engineering Management, 26-27th May 2017, pp.154-171, ISBN 978-86-87619-84-5, UDK 37:004.738.5 (082). M14
 • Vapa-Tankosić J., Lazić B. (2017) Efikasnost investicionih podsticaja u privlačenju stranih investitora u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji – istraživanje poreskih podsticaja. U S. Đuričin, I. Ljumović, i Stevanović S.. (Eds.) Opportunities for inclusive and Resilient Growth (str.141-158). Beograd: Institute of Economic Sciences in Belgrade. ISBN 978-86-89465-29-7. M44
 • Žunić-Kovačević, N., Vapa-Tankosić, J., and Lazić B. (2016). The mechanism of SMEs internationalization towards the EU single market perspective. In D.Rabat, K.Černe and Zenzerović R. (Eds.) European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy (pp. 43-59). Pula: Juraj Dobrila University of Pula. ISBN 978-953-7320-24-9. UDK 339.13(497:4-6EU). M14
 • Vapa –Tankosić, J., Ignjatijević, S. and Gardašević, J. (2015). Analysis of export performance factors of enterprises from the Republic of Serbia in the process of European integration. Teme, Vol. XXXIX, No 4, 2015, str. 1257-1276. M24

Projekti

Učestvovala je u međunarodnim projektima vezanim za evropske integracije:

 • Kurikulum ekspert IPA Projekta sa Univerzitetom Segedin, Centrom za evropske stuije: "Izrada EU master studijskog programa"
 • Član u izradi marketing plana: "Service for creation of marketing plan for the project: Lime Trees and Honey Bees for Sustainable Development of the Danube Microregion"
 • Predavač u okviru projekta: "Pripremi se za evropsko tržište", Fondacija Konrad Adenauer u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji
 • Predavač je u okviru Žan Mone modula o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, koji je finansiran od strane EACEA, Erazmus na Univerzitetu Privredna akademija od 2015. do 2018. godine. 

Bila je angažovana kao istraživač na brojnim pokrajinskim projektima finansiranim od strane APV i dr.

Doc. dr Slobodan Prodić

Naučni karton

prodic slobodan 150 225Rođen 1968. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu.

Zvanje magistra istorijskih nauka stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a zvanje doktora teologije na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Prešovu (Republika Slovačka).

Osim nastavnim bavi se i naučno-istraživačkim radom u domenu teologije, politikologije, istorije i društvenih kretanja.

Takođe, bavi se prevođenjem i objavljivanjem istorijskih izvora u formi kritičkih izdanja nastalih na staroslovenskom, srpskoslovenskom i crkvenoslovenskom jeziku.

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Izvod iz spiska referentnih radova

(Spisak svih radova se može pogledati na COBISS Srbija i COBISS Republika Srpska)

Monografske bibliografske publikacije ili monografske studije:

 • Vladimir Kocvar, Slobodan Prodić. (2020 ). ,,Pravila svetih apostola, vaseljenskih i pomesnih sabora i pravila svetih otaca prema ,,Zakonopravilu“ svetog Save Srpskog“, Bijeljina: Sinaj, 5-215, ISBN 978-99976-915-2-1.
 • Slobodan Prodić. (2020 .) ,,Retrofuturizam Hrvatske pravoslavne crkve“, Jagodina: Gambit, 5-129, ISBN 978-86-7624-071-5.
 • ,,Nikodimov tipik prema rukopisu iz 1319. godine “, kritičko izdanje, (2020.) Bijeljina: Sinaj, 5-239. ISBN 978-99976-915-1-4.
 • Slobodan Prodić, Vanja Prodić. (2019 .) ,,Novo čitanje priloga istoriji zdravstvenih i medicinskih prilika Bosne i Hercegovine pod Turskom i Austrougarskom dr Riste Jeremića“. Bijeljina : Sinaj; Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica ,,Sveti Vračevi“, 7-251. ISBN 978-99976-749-8-2.
 • ,,Zakonopravilo Svetog Save: prevod Sarajevskog prepisa“, prevod izvornog teksta sa srpskoslovenskog jezika, (2019.) Mitropolija dabrobosanska; Manastir Dobrun, 5-185.  ISBN 978-99938-51-52-3.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • ,,Bosnia and Herzegovina’s Society in Front of Consumeris’m Challengs”, Conferention: Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation -PaKSom 2020 Research and Development Center ALFATEC, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Complex Systems Research Centre COSREC, Niš (2021), 299-304, koautor.
 • ,,Od Homo Consumericus-a prema Homo Consumptor-u: Prilog proučavanju filozofije potrošačkog društva na prostoru Republike Srpske”, Pravoslavny teologicky zbornik: Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Presiviensis, Prešov (2020), 352-367.
 • ,,Pravila svetih apostola, Vaseljenskih i pomesnih sabora i pravila svetih otaca prema ,,Zakonopravilu” svetog Save Srpskog: Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve”, Bijeljina: Sinaj (2020), koautor.
 • ,,Konzumerizam kao povod za migratorna kretanja u prve dve decenije 21. veka”, Kultura polisa: časopis za negovanje demokratske političke kulture, br. 42, godina 17 (2020), 293-301.
 • ,,Država, Crkva, društvo i crkvena imovina kroz primer dešavanja u Republici Crnoj Gori”, Pravoslavie a sučasnost XII: Zbornik prispevkov z XII medzinarodnej vedeckej konferencie, Prešov, 3. marec 2020, Prešov: Prešovska univerzta v Prešove (2020), 104-115.
 • ,,Otac Justin (Popović) i monaštvo“, Međunarodni tematski zbornik: Misao i misija svetog Justina Popovića, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu (2019), 209-222.
 • ,,Novo čitanje priloga istoriji zdravstvenih i medicinskih prilika Bosne i Hercegovine pod Turskom i Austrougarskom dr Riste Jeremića: Povodom 150 godina od rođenja dr Riste Jeremića“, Bijeljina: Sinaj, Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica ,,Sveti Vračevi“ (2019), koautor.
 • ,,Zakonopravilo Svetog Save: Prevod Sarajevskog prepisa“, Sarajevo: Mitropolija dabrobosanska (2019).
 • ,,Samovoljna depersonalizacija kroz socijalne mreže i kriza identiteta“, Nova socialna edukacia Človeka VIII: Zbornik prispevkov z medzinarodnej interdisciplinarnej vedeckej konferencie 19. november 2019., Prešov: Prešovska univerzita v Prešove (2019), 208-215.
 • ,,Elementi psihijatrijskih poremećaja kroz kanonske epitimije u ,,Zakonopravilu“ svetog Save Srpskog“, Zbornik radova devetog kongresa istoričara medicine: 800 godina srpske medicine, Beograd: Srpsko lekarsko društvo (2019), 45-56, koautor.
 • ,,Percepcija pouke i ličnog primera egipatskih pustinožitelja u životu savremenih hrišćana“, Acta Patristica 10 (2019).

Prof. dr Zorica Mršević, vanredni profesor

Naučni karton

zorica mrsevic 150 225 Dr Zorica Mršević je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala kao odličan student, magistrirala sa tezom „Glavni pretres u jugoslovenskom krivičnom postupku“ kada je položila i Pravosudni ispit.. Doktorirala sa tezom „Obavezna odbrana u krivičnom postupku“.U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja radila je od 1979 do 1999, a u Institutu društvenih nauka u Beogradu do kraja 2020.

U OXFAM kancelariji u Beogradu je rukovodila regionalnim projektima ženskih organizacija do 2001 a zatim je bila savetnica Misije OEBS-a u Srbiji za pitanja rodne ravnopravnosti od 2001. do 2008. godine.

Bila je zamenica Zaštitnika građana Republike Srbije za rodnu ravnopravnosti i prava osoba sa invaliditetom u periodu od 2008. do početka 2011. godine.

Kao gostujući profesor  godinu dana na Univerzitetu u Ajovi (SAD) 1996/97 predavala je Comparative feminist jurisprudence, na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti tri akademske godine od 2001 do 2004, i na Rosa Majreder Koledžu u Beču jedne školske godine 2004. predavala je Theory of violence and Women’s Human Rights. Radila je kao profesorka na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu pet godina, od 2008 do 2013 gde je predavala Krivičnoprocesno pravo, Kriminologiju, Fenomenologiju nasilja i Studije roda.

Redovno sarađuje sa vladinim telima i nezavisnim institucijama za ljudska prava a bila je članica Saveta za rodnu ravnopravnost Republike Srbije od 2011 do 2014, sarađivala je sa Kancelarije za ljudska i manjinska prava na izradi Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcionog plana te Strategije, a od 2015 do 2016 je bila članica Radne grupe Vlade na izradi NAPa za primenu rezolucije UN SB 1325. U okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, od početka 2021 angažovana je tročlanoj Radnoj grupi za izradu Polaznih osnova za Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o istopolnim zajednicama.

Zorica Mršević je posebno društveno angažovana u promociji ideje i prakse poštovanje principa nediskriminacije, ravnopravnosti polova, ljudskim pravima žena i marginalizovanih grupa, širenje znanja o njima, sarađuje sa državnim organima i institucijama, udruženjima i organizacijama koje se bave promocijom ljudskih i političkih prava i sloboda.

Nagradu Anđelka Milić dobila je 2017. godine za životni doprinos rodnoj ravnopravnosti u Srbiji za feministički angažman koji traje od 1992. godine do danas, u kontinuitetu, i koji se ogledao u uspešnom spajanju aktivizma, istraživanja, pedagoške aktivnosti. https://sefem.org/nagrada-andelka-milic/2017/dobitnici-nagrade-andelka-milic-2017/

Dobila 2020. godišnju nagradu Viktimološkog društva Srbije za zalaganje za prava marginalizovanih grupa. http://www.vds.rs/NagradeVDS2020.htm

Zorica Mršević je autorka 24 knjige i preko 400 naučnih radova iz oblasti prava, teorije nasilja, rodne ravnopravnosti, ljudskih prava žena i drugih marginalizovanih grupa, i kriminologije.

Većina njenih radova je u celini dostupna na: www.zoricamrsevic.in.rs

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvod iz spiska referentnih radova

(Spisak svih radova možete pogledati OVDE)

Monografije:

 • Mršević Z. (2017), Transordno lice pravde. Beograd: Institut društvenih nauka.
 • Mršević Z. (2015), Pravo na javno okupljanje u Srbiji – stanje i perspektive. Beograd: Institut društvenih nauka.
 • Mršević Z. (2014), Nasilje i mi – ka društvu bez nasilja. Beograd: Institut društvenih nauka.
 • Mršević Z. (2014), Zločin mržnje, govor mržnje i grafiti mržnje – razumevanje povezanosti i odgovorni na pretnje. Beograd: Kancelarija za ljudska i manjinska prava.
 • Mršević Z. (2013), Svetionici - ženski likovi između zaborava i uzora. Novi Sad: Pokrajinski zavod za rodnu ravnopravnost.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • Mršević Z., Janković S., (2018), „Disaster Risk Reduction – Gender Aspects“, In: S. Stanarevič, G. Mandić i Lj. Katić (Eds.) The proceeding of Human Security and New Technologies, Beograd: Faculty of Security, Human Security Research Center, 209-216.
 • Mršević Z., Pavlović Z., (2018), „Kvota izborni sistem u Srbiji“, U: Z. Pavlović (ur.) Žene u parlamentarnom životu Vojvodine 1918-2018, tematski zbornik, Novi Sad: Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, 98-117.
 • Mršević Z., Janković S., (2018), „Migrantkinje“, U: Z. Pavlović (ur.) Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Vol. 37, No. 2, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 55-67.
 • Mršević Z., Janković S., (2018), „Žene preduzetnice – mogućnosti i ograničenja“, U: V. Vuković (ur.) Preduzetništvo v. rentijerstvo, tematski zbornik, Beograd: Institut društvenih nauka, 207-216.
 • Janković S., Mršević Z. (2018), „Istanbul Convention – obligation or needs“, In: Lj. Papić (Ed.) Life cycle engineering and management ICDQM, Prijevor: The DQM Research Center, 2236-259.

Dr Dragan Babić, nastavnik stranog jezika

Naučni karton

Rođen je 1987. godine u Karlovcu.

Osnovne i master studije je završio na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Doktorsku disertaciju na temu "Tematizacija Prvog svetskog rata u srpskoj i angloameričkoj prozi od 1914. do 1940: komparativna analiza" odbranio je 2020. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta  u Novom Sadu

Bavi se pedagoškim, prevodilačkim, esejističkim, kritičarskim i uredničkim radom.

Član je Uredništva časopisa za kulturu, Dometi. Objavio je knjige proze Tviter priče (2014) i Twitter priče 2.0 (2017), i priredio knjigu Proza o prozi: fragmenti o kratkoj priči Davida Albaharija (2017)

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvod iz spiska referentnih radova:

 • Dragan Babić (2019). „Predviđanje i efekat Prvog svetskog rata u romanima Izlet na pučinu i Džejkobova soba Virdžinije Vulf“. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, god. IX, br. 9, str. 195–209.  
 • Dragan Babić (2019). Tematizacija Prvog svetskog rata u romanu Dan šesti Rastka Petrovića: dehumanizacija, polifoničnost i tematsko-žanrovska raznolikost,  Nasleđe, godina  XVI, broj 44/2019, str. 269-289 .  
 • Dragan Babić (2019). „ Očevi i deca Prvog svetskog rata u prozi Miloša Crnjanskog i Ernesta Hemingveja“. Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova sa XIII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (26-27. X 2018), ur. Dragan Bošković i Časlav Nikolić. Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet, 2019, str. 319–327.
 • Dragan Babić (2018). „Rat je otac svih stvari: Prvi svetski rat kao početak i kraj Dnevnika o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog“, u: (ur. Maja Anđelković i Mirjana Sekulić)  zbornik radova sa  X  naučnog skupa mladih filologa Srbije, održanog 8. aprila 2017. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu:  Savremena proučavanja jezika i književnosti,   2,  Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, str. 117–128. M 45.
 • Dragan Babić (2018). „Fragmenti o fragmentu Davida Albahari“, u: (ur. Marija Čačić) Rodoljublje Veljka Petrovića;Književni portret Davida Albaharija: zbornik saopštenja, jedanaesti Veljkovi dani 2018, Sombor: Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“, str. 91–98. M 45.
 • Dragan Babić (2017). „Kratka priča Davida Albaharija: od fragmenta do celine“, u: (pr. Dragan Babić), David Albahari -  Proza o prozi: fragmenti o kratkoj priči, Sombor: Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“, Veljkovi dani 2017, str. 5–10. M 45.
 • Dragan Babić (2016). „Zbirka Čitanje tavanice: pripovedaka 20 Mira Vuksanovića kao zbirka ulančanih kratkih priča“  u: (ur. Vladimir Jerković)  . Legat Veljka Petrovića; Književni portret Mira Vuksanovića: zbornik saopštenja, deseti Veljkovi dani 2016, Sombor: Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“, str. 158–168. (M 45).
 • Dragan Babić (2015). „,Brata sam zvao dušmanom kletim ʻ: povratak srpskog vojnika u uniformi tuđina u pripovetkama i poeziji Dušana Vasiljeva“, u: (ur. Jovan Zivlak) . Dušan Vasiljev pesnik rata: zbornik radova, Novi Sad: Društvo književnika Vojvodine, 119–149. M 45.
 • Dragan Babić (2015). „Putujuća tragedija: Prvi svetski rat i novele Stanislava Krakova“, u: (ur. Mirko Demić) Stanislav Krakov: avangarda, margina, nasleđe – zbornik radova o stvaralaštvu Stanislava Krakova (1895-1968), Kragujevac: Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“, str. 53–68. UDK 821.163.41.09-3 Krakov S. 94 (100) „1914/1918“. M 45.

Prof. dr. Slobodan Nešković

Naučni karton

neskovic slobodan 150 225 Diplomirao je 1980. godine na Tehničkoj vojnoj akademiji KoV u Zagrebu. Poslediplomske studije je završio odbranom magistarske teze u oblasti međunaradnih odnosa na Fakultetu   političkih nauka u Beogradu 2001. godine. Naučni stepen doktora političkih nauka stekao je na istom fakultetu, 2004. godine, odbranom doktorske disertacije u oblasti politikologije. U   zvanje naučnog saradnika u oblasti političkih studija izabran je 2006. godine na Institutu za političke studije u Beogradu. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2009. godine na   Fakultetu  za poslovnu ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, a na istom fakultetu je izabrana u zvanje redovnog profesora 2014. godine.

 Autor je deset knjiga – po pet monografija i udžbenika. Recenzent je 17 knjiga. Urednik je i glavni odgovorni urednik 22 zbornika radova „Bezbednost u postmodernom ambijentu“.   Osnivač  je i direktor naučnog udruženja Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti u Beogradu. Član je redakcije časopisa „Bezbednost – Policija – Građani“, u izdanju MUP-a   Republike Srpske. Član je kraljevske akademije u zvanju Akademik redovni član. Član je Etorial Board „Balkan Journa Philosophy“ Bugarske akademije nauka. Dobitnik je priznanja „Mihajlo   Pupin“ Saveza pronalazača Srbije. Nosilac je „Ordena za vojne zasluge“ i „Ordena viteza Nikola Tesla“.

 Govori ruski jezik, služi se delimično engleskim jezikom.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvod iz spiska referentnih radova:

 • Nešković, Sl. (2020). The National Security Paradigm and National Interest in Postmodern Globalization Flows, Cross - Border Book Series "New Challenges to Security and Development of the Balkans" Vol. 7, Problems of National and Corporate Security, Proceedings of International Scientific Conference 22 - 23. 11. 2019, University "St. Cyril and St. Methodius" Veliko Tarnovo Bulgaria, 2020, pp. 13 - 41.  ISSN: 2335-0056;  ISBN: 978-619-205-150-1. M13.
 •  Nešković, S., Dјelić, T. A., Antonović, R., Lutovac, M., Ketin, S. (2020). Incorporation of Information - Communication Technologies in Economic and Environmental Espionage, Fresenius Environmental Bulletin - FEB, Volume 29 - No 05 / 2020, pp. 4062-4075. M23.
 • Nešković, S. (2019). Modern Paradigm in the Context of Reform of The Public Authority and Administration, Yearbook of  Department Administration and Management 2019 Volume 4, New Bulgarski University, Sofia, pp. 316-349.  ISSN: 2603 - 297X. M13.
 • Nešković, S. (2019). The Region of Caucasus and The Balkans in the Strategy of Eastern Partnership of the European Union, Cross - Border Book Series "New Challenges to Security and Development of the Balkans" Vol. 6, International Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Proceedings of International Scientific Conference 02-03.11.2018., Veliko Turnovo, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Bulgaria, 2019, pp. 13-38. ISSN: 2335-0056;  ISBN: 978-619-205-123-5. M13.
 • Nešković, S. (2019). Mediji i digitalna diplomatija u ekonomiji postmoderne epohe globalizacije, u Zborniku radova, 20. Sa Međunarodne konferencije Ekonomija i globalizacija, vladavina prava i mediji u uslovima digitalizacije zamalja Zapadnog Balkana, Travnik: Internacionalni Univerzitet Travnik, str. 38-51.  ISSN: 2232-8807. M31.
 • Nešković, S., Ketin, S., Šećerov, P., Dјelić, T. A., Mirković, M., Biocanint, R. (2018). International Politics and Ecology: Special Focus to the Protection of Air, Fresenius Environmental Bulletin - FEB, Volume 27 - No. 11 / 2018, pp. 7545-7551. M23.
 • Nešković, S. (2018). Neuropolitics and Neuroeconomy - New Scientific Paradigms and Profesional Activies, International Scientific Journal, Innovation Education Research and Science in Function of Global Developments, Ulcinj: Institute for Scientivic Research and Development, 2018, pp. 6-20.  E - ISSN 2337 - 0521, ISSN: 1800 - 9794, COBISS, CG-ID 20586256. M14.
 • Nešković, S., Jovanović, Ž. (2017). The Concept of Europeanization of the System of Higher Education in the Western Balkan Countries, Conference Innovation, ICT and education for the next generation, Thematic proceedings, Novi Sad: Faculty of Economics and Engineering Management, May 26 - 27 th 2017, pp. 580-596. UDK: 37:004.738.5(082); ISBN: 978-86-87619-84-5. M14.
 • Nešković, S. (2016). Savremena paradigma korporativne bezbednosti i metodologija implementacije kriznog menadžmenta u zemljama Zapadnog Balkana, u Zborniku radova Korporativna sigurnost u BiH i zemljama Zapadnog Balkana sa ekonomskog, pravnog i komunikološkog aspekta, Travnik: Internacionalni Univerzitet Travnik, 2016, str. 35–44, ISSN: 2232 - 8807. M31.
 • Nešković, S., Marčeta, D. (2015). The Spanish Inquisition as a Means of Influencing the Common Sense of Citizens, Balkan Journal of Philosophy, Vol. 7, No2, Bulgarian Academy of Sciences, pp. 177-186, ISSN 1313-888X. M24.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3