Uncategorised

aleksandar marinkovic 150 225 Aleksandar Marinković, saradnik u nastavi

 Rođen je 1989. godine u Sremskim Karlovcima. Završio je srednju školu u Karlovačkoj gimnaziji, a zatim osnovne i master akademske studije na Fakultetu za evropske pravno-političke       studije u Novom Sadu. 

 U periodu od 2016. do 2020. godine radio je kao advokatski pripravnik na predmetima iz oblasti radnog, građanskog, obligacionog, privrednog i IT prava, kao i prava osiguranja i  intelektualne svojine.

 Aktivan je sportski radnik, i to u ŽOK Partizan iz Sremskih Karlovaca kao trener od 2008. do 2015. godine, ta kao predsednik kluba od 2014. do 2015. godine. Od oktobra 2020. godine   trener je u odbojkaškom klubu FOK iz Novog Sada.

 Tečno govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom. 

dusan piksiades 150 225 Rođen je 16. jula 1993. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu je sa odličnim uspehom završio u rodnom gradu. Školovanje je nastavio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,   gde je 2016. godine, među prvima u generaciji, diplomirao na odseku za istoriju. Odbranom rada „Percepcija Osmanskog carstva u udžbenicima na Balkanu“ završio je master studije  na   Filozofskom fakultetu Univerziteta u  Novom Sadu, odsek za istoriju. Na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu završio je master studije politikologije odbranom   master rada na temu „Uspeh suverenističko-populističkih stranaka na Evropskim izborima 2019. godine”.

 Tokom studija je bio aktivan član studentskog parlamenta i studentskih organizacija, obavljajući istovremeno (2014-2015) funkcije potpredsednika Studentskog parlamenta Filozofskog   fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i potpredsednika Studentske unije istog fakulteta (SUFFUNS), u kojoj je vršio i dužnost predsednika (2015-2017). Prilikom obavljanja najviših funkcija u   SUFFUNS, dao je značajan doprinos uspostavljanju saradnje sa mnogim organizacijama na Univerzitetu, ostalim univerzitetima u Srbiji i u inostranstvu. Pored toga, bio je član Udruženja   studenata Univerziteta ”Moj Кampus” od 2012. do 2019. godine, gde je obavljao i funkciju predsednika (2016-2019). Kao član Komisije za vrednovanje vannastavnih aktivnosti (2014-2017)   značajno je doprineo kreiranju i usvajanju prvog sistema bodovanja vannastavnih aktivnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

 Tokom studija pisao je i tekstove za lokalni studentski časopis. Izlagao je radove i rezultate svojih istraživanja na nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima.

Alumnista je Beogradske Otvorene Škole (BOŠ), Fondacije Кonrad Adenauer (КAS) i Кongresa američko-srpskog prijateljstva (КASP).

Tečno govori engleski jezik, pored kojeg se aktivno se služi španskim i grčkim, a pasivno starogrčkim jezikom.

Giorgia Momi, referent Studentske službe

giorgia momi 150 225 Rođena 18. jula 1998. godine u Veroni u Italiji. Završila je Karlovačku gimnaziju, smer klasičnih jezika.

 Studije politikologije na Fakultetu za evropske pravno-političke studije upisala je 2017. godine i diplomirala u roku, 2020. godine. 

 Govori, čita i piše italijanski, slovački i engleski jezik.

 Nebojša Petrović (Novi Sad, 1973) je diplomirao na Katedri za istoriju  na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1998), gde je i magistrirao (2008) i doktorirao (2014) s tezom „Promena društvenih odnosa u poljoprivredi Vojvodine i njen razvoj 1950-1957“.

Glavna područja Petrovićevih naučnih interesovanja jesu politička, kulturna i agrarna istorija Vojvodine u periodu posle Drugog svetskog rata. Autor je više desetina naučnih radova, među kojima i tri monografije: „Stari Vlah – politička istorija“ (2002), „Politika na selu 1945-1950“ (2009) i „Socijalistički preobražaj sela“ (2015).

Član je uredništva naučnog časopisa „Kultura polisa“ (od 2004) i član uredništva Međunarodnog zbornika „Srpsko-hrvatski odnosi u XX veku“. Jedan je od osnivača „Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad“.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3