Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

PREDISPITNE AKTIVNOSTI (DOBROVOLJNI - DRUŠTVENI RAD)

Konačna ocena za predmet se formira na osnovu predispitnih i ispitnih poena. Prema Zakonu o visokom obrazovanju i aktima Fakulteta, studenti mogu da stiču predispitne poene po pet osnova. Ukupno mogu sakupiti 50 predispitnih poena za svaki predmet (predavanja 20 poena, vežbe 5, kolokvijum 10, seminarski rad 5, dobrovoljni društveni rad 10), a minimalan broj poena za izlazak na ispit je 30. Kod stučno-aplikativnih predmeta studenti ukupno mogu sakupiti 70 predispitnih poena (predavanja 20 poena, vežbe 5, kolokvijum 30, seminarski rad 5, dobrovoljni društveni rad 10).

Dobrovoljni društveni rad je jedna od kategorija sakupljanja predispitnih poena predviđena Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik 93/2012). Dobrovoljni rad je rad studenta bez naknade na projektima od značaja za lokalnu zajednicu koji se vrednuje u sistemu visokog obrazovanja. Za ovu vrstu rada student dobija predispitne poene. Da bi dobio poene iz dobrovoljnog društvenog rada student mora doneti potvrdu ili uverenje o istom do datuma naznačenog u akademskom kalendaru za taj semestar.

Potvrda ili uverenje o dobrovoljnom društvenom radu treba da sadrži sledeće podatke:

  • delovodni broj
  • datum izdavanja
  • pun naziv organizacije i adresa (memorandum)
  • ime i prezime studenta
  • broj indeksa
  • vreme obavljanja dobrovoljnog društvenog rada (u periodu od 08.10.2018. -22.12.2018. godine)
  • ocena rada (od 1 do 10 poena)
  • kratak opis rada

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top