Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof. dr Endre Leč (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Izborni predmet izbornog modula I (Stvaranje i primena prava)
Broj ESPB: 7


Cilj predmeta:

  • objasniti pojam i osnovne principe kodifikacije, sistematizacije osnovnih pravnih propisa u pojedinim domenima prava, njihovu katagorizaciju, instrumente i metode,
  • omogućiti studentima stvaranje neophodnoh teorijskih i praktičnih predznanja u domenu metoda pripremanja kodeksa i svih normativnih akata, upoznavanje sa pravilima stvaranja i redigovanja pravnih akata i normi, 
  • integrisati znanja iz opšte kodifikatorske i lingvističke edukacije sa procedurom stvaranja prava, pravnog normiranja.  

Ishod predmeta:

  • sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu praćenja, razumevanja i praktične osposobljenosti u kodifikaciji i pripremanju svih normativnih akata,
  • razvijanje veština kao što su pojmovno i terminološko tumačenje tekstova zakonika, zakona, normativnih akata, praktična primena metoda pisanja i redigovanja propisa, 
  • razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, samostalno formulisanje, lektorisanje, redakcija i interpretacija pravnih tekstova.
KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top