OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA traju četiri godine (osam semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 240 ESPB bodova. Studenti koje uspešno završe ove studije stiču diplomu visoke stručne spreme i  zvanje „diplomirani pravnik“. 

PRVA  GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1. ZP01 Teorija države i prava I  5+2 (105)  9
2. ZP02 Uvod u pravni i politički sistem EU II  5+2 (105)  9
3. ZP03 Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija I 5+0 (75)  7
4. ZP04 Ustavno pravo sa ustavnim pravom EU II  6+2 (120)  9
5.  OPR01     Rimsko pravo I  3+0 (45)  8
6. ZP05 Sociologija  
I 3+2 (75) 7
7. ZP06 Osnovi Ekonomije       
II   3+2 (75) 6
8.   Jedan izborni predmet sa liste      
8.1

ZP07

Engleski jezik I  I,II 2+0 (60)   5
8.2 ZP08 Nemački jezik I    
I,II 2+0 (60) 5
Ukupno časova aktivne nastave     22/22  
Ukupno ESPB     60

DRUGA GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1. OPR02    Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo  
III  3+2 (75)  8
2. OPR03      Upravno pravo sa upravnim pravom EU     
  IV   6+3 (135)    11
3. OPR04    Krivično pravo        
  III   6+2 (120)   10
4. OPR05     Radno pravo sa radnim pravom EU      
III 3+2 (75 )    8
5. OPR06     Porodično i Nasledno pravo
IV 3+3 ( 90 )   8
6.   Jedan izborni predmet sa liste
     
6.1. ZP09 Engleski jezik II
III,IV 2 x 2+0 (60)
6.2.  

ZP10

Nemački jezik II III,IV   2 x 2+0 (60)
7.   Dva izborna predmeta sa liste      
7.1.  IPR01   Socijalno pravo     
III 3+0 (45) 5
7.2. ZP11     Studije roda   
IV 3+0 (45)  5
7.3.  IPR02   Međunarodno radno pravo        
  III   3+0 (45)    5
7.4.  ZP12   Politički sistem Republike Srbije      
 IV  3+0 (45) 5
Ukupno časova aktivne nastave     23/20  
Ukupno ESPB     60

TREĆA GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1. ZP13 Međunarodno javno pravo  

V 3+2 7
2. OPR07 Privredno pravo   VI  6+2 (120) 9
3.  OPR08 Građansko procesno pravo       VI  6+2 (120) 9
4. OPR09 Krivično procesno pravo      VI  3+2 (75 ) 6
5. ZP14 Javne finansije i finansijsko pravo EU       VI 3+0 (45) 5
6. OPR1 Obligaciono pravo  VI 5+2 (105) 9
7.   Jedan izborni predmet sa liste          
7.1.    

ZP15

Engleski jezik III     V,VI  2 x 2+0 (60) 5
7.2.     ZP16   Nemački jezik III   V,VI   2 x 2+0 (60) 5
8.   Dva izborna predmeta sa liste      
8.1. IPR03 Diplomatsko i konzularno pravo         VI 3+0 (45) 5
8.2.   IPR04  Pravo osiguranja    VI  3+0 (45) 5
8.3.  IPR05 Bankarsko i berzansko pravo   V 3+0 (45)  5
8.4.  ZP17 Ekološko pravo        V 3+0 (45) 5
Ukupno časova aktivne nastave     25/21     
Ukupno ESPB     60

ČETVRTA GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1. OPR11 Međunarodno privatno pravo VII 3+2 (75)  9
2. OPR12   Međunarodno privredno pravo
VIII 3+2 (75) 9
3.      Jedan izborni predmet sa liste  
     
3.1 ZP18 Javna uprava   
VII 4+2 (90) 9
3.2 ZP19
Uporedni politički sistem sa političkim sistemom EU 
VIII 4+2 (90) 9
4.   Strani jezik IV
     
4.1.  IPR06 Engleski jezik IV
VII, VIII 2 x 2+0 (60)  5 
4.2.  IPR07 Nemački jezik IV
VII, VIII 2 x 2+0 (60)
5.   Izborni modul I (Pravosudni modul)      
5.1.  
OPR13 Kriminologija sa penologijom     VIII 3+2 (75) 7
5.2. 
OPR14
 Pravo privrednih prestupa i prekršaja         VIII  3+2 (75)  7
5.3. OPR15    Pravna klinika           VIII 3+2 (75) 7
5.4. 
   Jedan izborni predmet sa liste            
     
5.4.1.  ZP20  Ljudska prava      
  VII     3+2 (75)    7  
5.4.2.   IPR08     Javno beležničko pravo     
  VII      3+2 (75)    7  
6.       Izborni modul II (Pravo Evropske unije)      
6.1.  OPR16      Pravo konkurencije EU           VIII 3+2 (75) 7
6.2. OPR17      Pravo trgovačkih društava EU
VIII 3+2 (75)   7  
6.3. OPR18      Poresko pravo EU   VII 3+2 (75)  7
6.4.      
    Jedan izborni predmet sa liste    
     
6.4.1. ZP21       Ekonomska politika sa ekonomskom politikom EU        VIII 3+2 (75)     7
6.4.2.   ZP22        Budžetska i monetarna politika EU  
VII    3+2 (75)      7  
Ukupno časova aktivne nastave         20/ 20 (300/300)  
Ukupno ESPB     60


MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRAVA predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena  znanja i  veštine. Studije traju jednu godinu (60 ESPB), odnosno dva semestra. Završetkom master akademskih studija prava student stiče zvanje „master pravnik“.

 

PRVA GODINA (MASTER) PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1. ZMP1 Metodologija naučnoistraživačkog rada       I 4+3 (105) 10
2. ZMP2  Teorijske osnove izrade master rada II 5+3 (120) 7
3.       Izborni modul I (Stvaranje i primena prava)      
3.1.  ZMP3 Parlamentarizam i parlamentarno pravo II 5+3 (120) 7
3.2.  OMPR1 Pisanje pravnih akata i nomotehnika     I 3+2 (75) 7
3.3. OMPR2 Strana pravna terminologija I  3+0 (45)
3.4.  

 

Jedan izborni predmet sa liste      
3.4.1.    IMPR1  Jezik prava I 3+2 (75) 7
3.4.2. IMPR2 Teorija i praksa kodifikacije      I 3+2 (75)  7
 4.    Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava)      
4.1. ZMP4 Teorija i praksa regionalizma II 3+2 (75) 7
4.2. ZMP5 Lokalna samouprava II 3+2 (75) 7
4.3. ZMP6  Javna administracija u decentralizovanim državama I 3+3 (90) 
4.4.   Jedan izborni predmet sa liste      
4.4.1 ZMP7 Lokalna samouprava u Srbiji I 3+2 (75) 7
4.4.2 ZMP8 Politika regionalonog razvoja u EU I 3+2 (75) 7
5.   Strani jezik      
5.1. ZMP9 Engleski jezik I I,II 2 x 2+0 (30) 5
5.2. ZMP10 Nemački jezik I
I,II 2 x 2+0 (30) 5
6. ZMP11 Master rad II   10
Ukupno časova aktivne nastave     Modul I
22/18 (330/270) 
 
Ukupno ESPB 60

 


DOKTORSKE DISERTACIJE

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3