Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof. dr Ljubiša Despotović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 9
Cilj predmeta:
Cilj predmeta je da upozna  i uvede studente  master  studija u prošireni pojmovno teorijski sistem ideja, prakse i modela koji tematizuju probleme savremenih demokratskih društva. Naročito  je naglašena kritička politikološko-teorijska pozicija kako u smislu disciplinarne tako i u smislu sadržinske valorizacije  ideja ali teorijskih koncepata i modela koji tematizuju nastanak, formiranje i definisanje demokratskog sistema vlasti u praktičnom polju funkcionisanja modernih društava. Poseban teorijski osvrt biće usmeren na  ulogu aktuelnih modela demokratije i "neuralgičnih tačaka" demokratskog razvoja države i društva u kontekstu aktuelnih izazova globalizacije. Posebna pažnja biće posvećena  analizi funkcionisanja demokratskih modela u polju savremenih političkih sistema.
Ishod predmeta:
Ishod predmeta sadržinski je određen namerom da se studenti master studija podrobno upoznaju i osposobe za vlastiti teorijski uvid u savremene teorijske doktrine demokratske provenijencije kao i  u nastanak i konstituisanje modernih demokratskih modela političke vlasti. Naročito je važno da se studenti osposobe  za kritičko preispitivanje i naučnu valorizaciju  političkog i teorijskog konteksta nastanka modernih demokratskih ideja i njihov uticaj i efekte na demokratsku praksu aktuelnih političkih sistema na Zapadu . Osobito je važan ishod koji studentima omogućava produbljeni  politikološki uvid  i osposobljenost za praktičan istraživački rad u ovoj disciplinarnoj i tematskoj ravni, kao i mogućnost komparativnog sagledavanja problema demokratskog razvoja tzv. zemalja u tranziciji.

Preuzmite:

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top