Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Veran Stančetić (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Ovladavanje studenata sa ključnim kategorijama, oblicima i misijom regionalizacije, kao savremenog i budućeg vida povezivanja i saradnje koja nadilazi državne okvire i nacionalno /etničke realitete.
Ishod predmeta:
Razvijanje sposobnosti studenata da proučavaju pojavne oblike regionalizma, kritički promišljaju ulogu i vidove regionalizma u savremenim oblicima državne regionalizacije; Omogućavanje pravilnog poimanja sadržaja i praktičnih vidova regionalizacije u funkciji konstituisanja različitih oblika saradnje i povezivanja.

Predavač: Doc. dr Veran Stančetić (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: U ovom predmetu se izučava procesna strana politike odnosno proces donošenja javnih odluka - politika. S obzirom na već utemeljen metodološki okvir u studijama javnih politika, ovaj proces se izučava sa aspekta efektivnosti i efikasnosti i principa dobrog upravljanja. Ukratko, ključne oblasti ovog predmeta su: određenje pojmova javna politika i upravljanje, zatim analiza javnih politika, modeli kreiranja javnih politika i istraživanje sektorskih politika. Ovaj predmet predstavlja osnovu za brojne kurseve javnih politika za koje se studenti posebno interesuju.
Ishod predmeta: Studenti će izučavanjem ove discipline saznati razliku između tradicionalnog značenja politike i savremene javne politike koja je blisko vezana sa izučavanjem organizacije savremene države i vlasti koja treba da bude vođena misijom i rezultatima i standardima koji omogućavaju stalno vrednovanje postignutih rezultata. Pored toga studenti će se upoznati sa različitim tipovima analize javnih politika sa fokusom na proces izrade predloga javnih politika. Nakon savladanog gradiva studenti će biti upoznati sa metodološkim instrumentima koji omogućavaju vrednovanje konkretne sektorske politike kaoi sa procedurom izrade predloga efektivne javne politike.

Predavač: Doc. dr Đorđe Stojanović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Cilj predmeta  je prvenstveno upoznati studente sa osnovnim pojmovima i osnovama, mehanizmima i institucijama političkog sistema Republike Srbije.
Ishod predmeta:
Studenti stiču znanja i sposobnosti neophodne za razumevanje, tumačenje i kritičku analizu pojmova iz oblasti političkog sistema Republike Srbije.

Predavač: Doc. dr Saša Marković (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta:
Upoznati studente sa najdinamičnijim periodom u razvoju savremenog društva - „kratkim HH-im vekom“, koji započinje konstituisanjem tzv. „Versajske Evrope“ (1919), a okončava početkom devedesetih godina (1991) kada je doživeo slom čitav jedan društveno politički sistem, koji je paralelno egzistirao u ovom periodu sa kapitalizmom -  komunizam.
Ishod predmeta:
Razvijanje sposobnosti studenata da proučavaju državno-pravnu problematiku u istorijskim okvirima savremenog razvoja čovečanstva; omogućavanje pravilnog poimanja društvenog života kao i onih funkcionalnih područja u kojima se iskustveno ispoljavaju profesionalne delatnosti pravnika i politikologa.

Preuzmite:

Predavač: Doc. dr Đorđe Stojanović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8
Cilj predmeta:
Cilj predmeta  je prvenstveno upoznati studente sa osnovnim pojmovima i osnovama modernih teorija o politici i političkom sistemu.
Ishod predmeta:
Studenti stiču znanja i sposobnosti neophodne za razumevanje, tumačenje i kritičku analizu pojmova iz oblasti politike i političkog sistema.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top