Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Prof. dr Slobodan Nićin

Slobodan Đ. Nićin rođen je 24. avgusta 1980. u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smera završio u Novom Sadu. Diplomirao je 2005. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Na Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, na smeru Kvantitativna analiza, sa prosečnom ocenom 9,6 završio je poslediplomske studije, a magistarsku tezu pod nazivom „Primena metoda glavnih komponenata u kvantitativnoj analizi“ odbranio je 17.09.2008. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Razvoj metodologije za implementaciju korespondentne analize u istraživanju performansi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda“, odbranio je 02.04.2013. godine na Departmanu za poslovnu informatiku i kvantitativne metode Ekonomskog fakulteta u Subotici. 

Kao stipendista Ministarstva za nauku aktivno učestvuje u nastavnom procesu od letnjeg semestra školske 2006/07,  izvodi vežbe iz predmeta Statistika i Statistički metodi. U toku školske 2007/2008 izvodio je vežbe iz predmeta Statistika na nekim od bioloških smerova i smeru Veterinarska medicina, kao i iz predmeta Statistički metodi na smerovima Poljoprivredna tehnika i Biotehnika i menadžment. U toku školskih 2008/09, 2009/10, 2010/11 i 2011/12 izvodio je vežbe iz Statistike na biološkim smerovima, smeru Veterinarska medicina, Agroekonomskom smeru i smeru Agroturizam i ruralni razvoj, kao i predmeta Statistički metodi na Agroekonomskom smeru i smerovima Poljoprivredna tehnika, Biotehnika i menadžment i Uređenje voda.

U toku letnjeg semestra školske 2011/2012. radio je na Beogradskoj poslovnoj školi - Visokoj školi strukovnih studija, u zvanju stručni saradnik na predmetu Statistika. Na Univerzitetu Union - Fakultet za poslovno-industrijski menadžment izvodio je nastavu iz predmeta Kvantitativne metode i optimizacija tokom školske 2012/2013. godine.

Samostalno i u koautorstvu objavio preko 20 radova i nekoliko prikaza knjiga.
Kao stipendista Ministarstva prosvete i nauke u periodu 2011-2012. bio je angažovan na projektu pod nazivom „Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa - analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine“, a pre toga, u periodu od 2009-2011 na projektu  «Izučavanje novog proizvodnog koncepta u cilju dobijanja zdravstveno bezbednog povrća za svežu potrošnju i čuvanje, uz uštedu energije». U periodu od februara 2007. do kraja 2008. godine bio je, takođe kao stipendista angažovan na projektu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine pod nazivom „Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u cilju uključenja Republike Srbije u EU“.

Tokom 2009. godine pohađao je dvomesečni letnji kurs vezan za primenu matematičko-statističkih metoda kod uzoraka i anketa (Summer Institute in Survey Research Techniques), organizovan od strane Instituta za društvena ispitivanja Univerziteta En Arbor u Mičigenu, SAD, gde je sa najvišom ocenom položio ispite Analysis of Survey Data II (Analiza podataka) i Computer Analysis of Survey Data II (Kompjuterska analiza podataka). Član je Statističkog Društva Srbije - Kluba statističara Vojvodine. Pohađao različita predavanja organizovana od strane Republičkog zavoda za Statistiku. Imenovan je od strane Republičkog zavoda za Statistiku za člana Saveta za sprovođenje popisa poljoprivrede u Republici Srbiji (oktobar-decembar 2012). Učestvovao je na većem broju naučnih simpozijuma, kongresa i konferencija. Govori, čita i piše engleski, španski, ruski i nemački, a služi se italijanskim i francuskim jezikom.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top