Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Doc. dr Danijela Barjaktarović

Završila je Pravni fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 2003. godine, kao student generacije, sa prosečnom ocenom 9,83. Po diplomiranju, na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Beogradu upisuje postdiplomske studije, gde 2010. godine magistrira sa temom “Individualna krivična odgovornost za zločin agresije”.

Paralelno, 2006. godine upisuje postidplomske studije na Leiden Univerzitetu u Holandiji, gde 2007. stiče zvanje LL.M. (Adv.) Public International Law – International Criminal Law Specialization (Magistar međunarodnog javnog prava – specijalizacija u međunarodnom krivičnom pravu).

Radila je u Nacionalnom centru za državne sudove, na reformi pravnog obrazovanja, kao pravni savetnik u Fondu za podršku investicija u Vojvodini – VIP Fond, asistent iz krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava na Pravnom fakultetu Slobomir Univerziteta u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, i kao asistent advokatu odbrane Dragoljuba Ojdanića pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (ICTY).

Od 2008. godine zaposlena je na Fakuletu za evropske pravno-političke studije. Uže polje njenog interesovanja je međunarodno krivično pravo.

Naučni radovi:

 

  • Fragmentacijom prava do definicije agresije,Pravni život, Tom 13, 2009. godine, 1039-1050.
  • The African Union Request for a Deferral of Investigation and Processes in Kenya Situation – Collision of Principles?, International Enforcement Law Reporter, Broj 27, 5/2011, 691-696.
  • „The Analysis of Definition of Aggression adopted in Kampala and Its Practical Implication“, Konferencija “Ethics, Evil, Law & State – An Evil Hub Project”, Warsaw, Poland, Maj 2011
  • „Responsibility to protect“ from aggression, koautor sa. Đorđe Stojanović, Serbian Political Thought, Vol. 5, No. 1/2012, 49-65.
  • Women Protection within Responsibility to Protect, Responsibility to Protect in Theory and Practice, urednice: Vasilka Sancin i Maša Kovič Dine, Ljubljana, GV Založba, 2013, 891-915. 
  • Inkriminacija zločina mržnje – moguć put ka jednakijem društvu, Kultura polisa- časopis za negovanje demokratske političke kulture, 21/2013, 249-272

Prikazi knjiga:

  • Prikaz knjige „Ka demokratskom društvu rodna ravnopravnost“ Zorica Mršević, Filozofija i društvo, (24) 1/2013, 505-509
  • Prikaz knjige “Ženski sud feministički pristup pravdi“, Temida, 1/2013, 179-183 ISSN: 1450-6637

Studijski boravci:

  • One Month Visit scholarship program, Salzburg, Austrija, jun 2010.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top