Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Prof. dr Dragana Kolarić

Dr Dragana Kolarić rođena je 1973. godine u Beogradu, opština Zemun, gde je završila osnovnu (Sonja Marinković) i srednju školu (Zemunska gimnazija). 1992. godine postaje redovni student Pravnog fakulteta u Beogradu. Diplomirala je 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,31. Školske 1996/1997. godine upisuje, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, poslediplomske studije - krivičnopravni smer. Magistarski rad pod nazivom “Krivično delo teške telesne povrede” odbranila je, sa odlikom, na Pravnom fakultetu u Beogradu 2001. godine. 1997. godine zasniva stalni radni odnos na Policijskoj akademiji u zvanju asistenta-pripravnika za predmet Krivično pravo. Mr Dragana Kolarić izabrana je u maju 2001.godine, na Policijskoj akademiji, u zvanje i na radno mesto asistenta za nastavni predmet Krivično pravo. Od januara 2000. godine do januara 2004. godine uspešno je obavljala zadatke i poslove na mestu sekretara krivično-pravne katedre. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Krivično delo ubistva u našem krivičnom pravu” odbranila je 2007. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Dragana Kolarić je autor većeg broja referata na naučno-stručnim skupovima sa međunarodnim učešćem, autor većeg broja naučnih i stručnih članaka kao i član istraživačkog tima na nekoliko naučno-istraživačkih projekata. U zvanje i na radno mesto docenta ѕa Krivično pravo izabrana je 2008. g. Objavila je više knjiga i stručni radova, od kojih su najvažniji: monografija Krivično delo ubistva, Službeni glasnik, 2008; radovi “Lišenje života iz samilosti”, Savetovanje “XIX susret Kopaoničke škole”, Pravni život, Beograd, br.9/2006, “Značaj uspostavljanja odgovornosti pravnih lica za krivična dela u uspešnoj borbi protiv korupcije'”, Savetovanje “Oktobarski pravnički dani”, Pravna riječ, Banja Luka, br. 7/2006, “Krivičnopravno suzbijanje korupcije”, Savetovanje “Novo kazneno zakonodavstvo” u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Budva, 2006, “Teško ubistvo u Engleskoj”, Savetovanje “XVIII susret Kopaoničke škole”, Pravni život, Beograd, br.9/2005, “Krivične sankcije u međunarodnom krivičnom pravu”, Savetovanje “Primena međunarodnog krivičnog prava u nacionalnim zakonodavstvima” u organizaciji Udruženja za međunarodno krivično pravo, Tara, 2005, “Krivično delo teške telesne povrede i pojedini opšti instituti krivičnog prava”, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo”, Beograd, br. 2-3/2002, “Međunarodni standardi u oblasti borbe protiv pranja novca i nacionalno krivično zakonodavstvo, Udruženje za međunarodno krivično pravo, 2007, Međunarodni naučni skup, Tara od 16. do 20. maja, “Sprečavanje i suzbijanje krivičnog dela ubistva, Zbornik radova “Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta – II” pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, Kriminalističko-policijska akademija, 2007. godina, “Aktivna i pasivna eutanazija i pravo na život”, Kopaonička škola prirodnog prava, Udruženje pravnika Republike Srbije, 2007. godina, Beograd, Pravni život, br. 9, “Uporedna analiza Krivičnopravne Konvencije o korupciji Saveta Evrope i nacionalnog krivičnog zakonodavstva”, Zbornik radova “Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta” pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, Kriminalističko-policijska akademija,2006. godina.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top