Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Prof. dr Endre Leč

Rođen je 1954. u Čoki, a od 1957. do danas živi u Novom Sadu. Godine 1977. diplomirao je Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Poslediplomske studije pohađao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za mađarski jezik, a akademski stepen magistra lingvističkih nauka stekao je 1983. odbranivši rad pod naslovom „Srpskohrvatsko-mađarsko kontrastivno ispitivanje građanskopravne terminologije“.

Doktorsku disertaciju „Jezičko izražavanje građanskopravnih normi“ odbranio je 1988. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i stekao naučni stepen doktora pravnih nauka. Pripravnički staž obavio je kao sudijski pripravnik Okružnog privrednog suda u Novom Sadu. Od 1977. do 1991. radio je kao lektor, viši lektor i lektor stručni savetnik za mađarski jezik na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu izvodio je nastavu iz fakultativnog predmeta Pravna terminologija, a bio je član i rukovodilac Lektorata za jezike narodnosti SAPV. Predavao je i predmet Privredno pravo na Ekonomskom fakultetu u Subotici na mađarskom nastavnom jeziku.

Nakon položenog pravosudnog ispita od 1991. do 2007. radi kao advokat u Novom Sadu. Stalni je sudski tumač za mađarski i hrvatski jezik pri Višem sudu u Novom Sadu.

Za docenta Fakulteta za evropske pravno – političke studije izabran je 2007. godine, gde izvodi nastavu iz predmeta Pisanje pravnih akata i Strana pravna terminologija i Jezik prava. Naučne i stručne radove piše na mađarskom i srpskom jeziku. Nakon objavljivanja znatnog broja naučnih radova i monografije „Nomotehnika – s posebnim osvrtom na jezičko uobličavanje pravnih akata“ FEPPS 2011,  naredne godine izabran je u zvanje vanrednog profesora.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top