Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Prof. dr Ilija Babić

Ilija Babić je rođen 15. 8. 1951. godine u Gračanici, bivša SR BiH, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1974.na Pravnom fakultetu u Beogradu, i magistrirao na istom fakultetu 1981. odbranom magistarskog rada pod nazivom PRODAJA SA OBROČNIM OTPLATAMA CIJENE. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 1986.doktorirao je odbranivši doktorsku tezu UGOVOR O UGOSTITELJSKOJ OSTAVI (mentor prof. dr Slobodan Perović). Obavljao je dužnost sudije i predsjednika Opštinskog suda u Gračanici, sudije Upravnog suda BiH (imovinsko - pravni sporovi), a decembra 1986.godine biran je za sudiju Vrhovnog suda BiH. U Vrhovnom sudu BiH radio je na građansko - privrednom referatu sve do 6. 4. 1992. godine. U toku 1991.godine bio je član Komisije za reprivatizaciju koju je formirala Vlada BiH i član ispitne Komisije za polaganje pravosudnog ispita od 1986. do početka 1992.

 

Naučno veće Instituta za uporedno pravo u Beogradu 1993.godine, bira ga u zvanje naučnog saradnika. Na Institutu je učestvovao u izradi više naučnih projekata.Vijeće Univerziteta u Srpskom Sarajevu i Nastavno-naučnog vijeće Pravnog fakulteta u Srpskom Sarajevu decembra 1995.godine bira ga u zvanje docenta na predmete Građansko pravo (Opšti dio i stvarno pravo) i Porodično pravo. Odlukom Savezne vlade o obrazovanju Komisije za usklađivanje saveznog građanskog zakonodavstva sa Ustavom SRJ broj 152 od 5. 5. 1995 ("Službeni list SRJ", broj 23/95) imenovan je za člana Komisije. Učestvovao je u izradi više zakona. Izborno veće Policijske akademije bira ga za docenta na predmetu Privredno pravo u septembru 1996. godine. U tom zvanju na Policijskoj akademiji u Beogradu radio je do sredine 2001. godine. Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske odlukom br. 13/98 od 22. 1. 1998. godine određuje ga za člana Odbora za pravne nauke odjeljenja društvenih nauka.

Vijeće Univerziteta u Srpskom Sarajevu i Nastavno - naučno veće Pravnog fakulteta u Srpskom Sarajevu bira ga 1999.u zvanje vanrednog profesora za predmete Građansko pravo (Opšti dio i Stvarno pravo) i Porodično pravo, a povereno mu je izvođenje nastave i iz predmeta Obligaciono pravo. Krajem 2001.i početkom 2002. oba doma Skupštine SRJ biraju ga za sudiju Saveznog suda. Opšta sednica Saveznog suda bira ga za predsednika Upravnog odelenja tog suda. Na Privrednoj akademiji u Novom Sadu, izvodio je nastavu iz predmeta Osnovi imovinskog prava, Porodično pravo i Nasledno pravo od 2001 – 2007.

Na Fakultetu za finansijski menadžment i osiguranje od 1. oktobra 2004. godine u zvanju vanrednog profesora preuzet je na predmete: Privredno pravo i Pravo Evropske unije. Godine 2005.na Pravnom fakultetu Univerziteta »Sinenrgija« u Bijeljini preuzet je za profesora na predmetima: Uvod u građansko pravo i Stvarno pravo; Porodično i Nasljedno pravo, a iste godine biran za dekana tog fakulteta. Univerzitet “Singidunium” bira ga 2006.godine u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast – humanističke nauke i pravo na Fakultetu za finansijski menadžment i osiguranje.

Dana 06. 02. 2008. godine Univerzitet “Singidunum” bira ga u zvanje redovnog profesora na Fakultetu za evropske pravno – političke studije Novi Sad. Na ovom fakultetu, čije je sedište od 2010. u Novom Sadu, obavljao je dužnost dekana od 1. 10. 2008. do 1. 10. 2013.

Član je Stručne redakcije Srpske enciklopedije za Državno uređenje, pravo i politikologiju, član Matice srpske i glavni i odgovorni urednik časopisa Pravo i politika.

Spisak radova možete pogledati ovde

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top