Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login


 B I B L I O T E K A

Biblioteka Fakulteta za evropske pravno-političke studije formirana je kao visokoškolska biblioteka i organizaciona jedinica Fakulteta i broji preko 10.000 bibliotečkih jedinica.

Biblioteka Matice srpske, kao matična biblioteka  je, po zahtevu Biblioteke Fakulteta za evropske pravno-političke studije donela,  03.marta 2011. godine,  Rešenje br.  0604-249,  da se u Registar biblioteka upiše Biblioteka Fakulteta za evropske pravno političke studije u Novom Sadu, Narodnog fronta 53.

Aktivnosti biblioteke odvijaju se u skladu sa potrebama obrazovne i naučne delatnosti Fakulteta.

Svoje fondove biblioteka  popunjava u skladu sa nastavno–naučnim oblastima  koje se izučavaju na Fakultetu.
Biblioteka raspolaže izuzetno selektivnim i kvalitetnim fondovima koji se sastoje od stručne i naučne literature koja se kontinuirano uvećava kupovinom, poklonom i razmenom. Bibliotečki fondovi pokrivaju sve oblasti prava i politikologije, a čine ga naučne monografije, značajna domaća i strana izdanja, doktorske disertacije, magistarski radovi, udžbenici,  rečnici, enciklopedije, leksikoni, elektronski izvori i izdanja periodike na raznim jezicima.

U svojim fondovima biblioteka ima sva izdanja Fakulteta za evropske pravno političke studije, a to su: udžbenici, monografije, zbornici i časopis Pravo i politika.

Kataloška obrada celokupnog bibliotečkog fonda odvija se korišćenjem WINISIS programa.

U sastavu biblioteke nalaze se dve čitaonice: Centralna čitaonica za studente osnovnih i master  studija i broji 30 radnih mesta sa 3 računara  i Računarska učionica sa 20 radnih mesta i 20 računara. U obe čitaonice svim studentima i nastavnom osoblju Fakulteta  je omogućen pristup pretraživanju celokupnog fonda biblioteke, zatim pristup velikim elektronskim bazama putem interneta, kao i pravnoj bazi PARAGRAF-NET.

RAZMENA PUBLIKACIJA

Značajan vid popunjavanja bibliotečkih fondova predstavlja razmena publikacija sa  akademskim i drugim institucijama u zemlji i ionostranstvu.
Biblioteka do sada razmenjuje  publikacije sa 33 srodne  institucije iz zemalje i inostranstvu zahvaljujući   časopisu Pravo i politika i ostalim izdanjima Fakulteta za evropske pravno političke studije,  a to je ujedno i vid promovisanja rezultata naučnih istraživanja u zemlji i svetu.

POKLONI:

Veoma važan deo fonda biblioteke čine pokloni pojedinaca, profesora i uglednih ličnosti, kao i naših i stranih donatora (Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka Matice srpske, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković", Beograd, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Fond Konrad Adenauer-Stifitung, Beograd).

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top